A könyvtári minőségfejlesztést támogató munkacsoport szervezeti és működési szabályzata
 1. A támogató csoport (TCS) létrejötte
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetése az intézmény külső és belső partnereinek megelégedettségére törekszik, ennek érdekében minőségirányítási rendszert vezet be, melyet a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” program modelljének megfelelően alakít ki. A modell feladatainak kidolgozása indokolja, hogy az intézményben egy támogató csoport alakuljon.
 
 
 1. Részvétel a támogató csoportban
 
A TCS létszáma 5 fő.
A csoport tagjai a munkát az OPKM igazgatójának megbízásából, illetve önként vállalják, részvételük a feladatok kidolgozásában folyamatos. Amennyiben a csoport létszáma munkahely-változtatás vagy tartós hiányzás miatt megváltozik, a TCS-tagok javaslatára az intézményvezető dönt a hiányzó csoporttag pótlásáról vagy helyettesítéséről. Az intézményvezető a mindenkori TCS ülések állandó meghívott résztvevője.
 
 1. Megbízás
 
A TCS tagjait az intézmény vezetője írásban bízza meg. A megbízólevél tartalmazza a megbízás célját és időtartamát, továbbá a munkavégzés feltételeit. A TCS tagok rendszeres díjazásban nem részesülnek, az eseti díjazást külön szerződésben kell szabályozni.
 
 1. A TCS munkájának időrendje, döntéshozatal
 
A TCS tagjai hetente egy alkalommal minimum 3 órát dolgoznak közösen. Az egyes időpontokat minden alkalommal közösen egyeztetik. Az egyes részfeladatok megoldásával ezen kívül egyéb időben is foglalkoznak (pl. szakirodalom tanulmányozása, adatgyűjtés, előkészületek a következő feladatra, stb.)
A TCS konszenzusos döntéseket hoz, vitás esetben egyszerű többséggel hoz határozatot.
 
 
 1. A TCS ülés helye
 
A TCS ülés helye a könyvtár olvasóterme.
 
 
 1. A TCS vezetője
 
A TCS vezetője Borostyániné Rákóczi Mária, a Könyvtári Szolgáltatások Osztályának vezetője. Kiválasztása intézményvezetői felkérés alapján történt. Akadályoztatása esetén az intézményvezető szintén felkérés alapján gondoskodik a helyettesítéséről.
 
 
  1. Feladatai:
 
 • A TCS munkájának irányítása és ellenőrzése
 • Folyamatos egyeztetés és konzultáció az intézményvezetőkkel és a konzulensekkel.
 • A program részletes dokumentációjának elkészítése, koordinálása, ellenőrzése és megőrzése.
 • A TCS tagok folyamatos tájékoztatása a konzulensekkel és az intézményvezetővel történt megbeszélésekről.
 • Szakmai konzultáció a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” programban részt vevő könyvtárakkal.
 
  1. Jogai:
 
 • A TCS megbeszéléseken kívüli időben az említett helyiség használata
 • A TCS munkaanyagok sokszorosítása
 • Konzultáció a partnerekkel
 • A TCS hatékony munkavégzéséhez szükséges valamennyi erőforrással gazdálkodni
 
  1. Felelős:
 
 • A TCS SZMSZ betartásáért
 • A kidolgozott projektterv betartásáért
 • Az egyes lépéseknél megjelölt határidőre a dokumentáció elkészítéséért és a konzulenshez való eljuttatásáért
 • Az intézményvezetésnek és az összdolgozói értekezletnek készülő havonkénti, féléves és éves beszámoló elkészítéséért és prezentálásáért.
 
  1. Feladataihoz segítséget kérhet:
 
 • A TCS bármely tagjától
 • A konzulensektől
 • Az intézményvezetőtől
 • A TCS által elfogadott kompetens személytől
 • Az intézmény alkalmazotti körétől
 
 
 1. A TCS tagjai:
 
 • Bogdán Melinda muzeológus, a múzeum munkatársa
 • Koczkás Zoltánné könyvtáros, a Gyűjteményszervezési Osztály vezetője
 • Szabóné Gellért Ágnes könyvtáros, a gyermek- és ifjúsági különgyűjtemény kezeléséért felelős munkatárs
 • Varga Kovács Amarilla könyvtáros, szaktájékoztató, a használóképzésért és közönségkapcsolatokért felelős munkatárs
 
  1. Feladatuk:
 
 • Folyamatos részvétel a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” modell lépéseinek kidolgozásában
 • Előkészíteni, végrehajtani és ellenőrizni (önellenőrzés) az egyes lépéseket, a részfeladatok vállalása önkéntes, illetve a TCS vezető felkérése szerint
 • Segítségnyújtás a TCS vezetőjének a program folyamatos dokumentációjának elkészítésében
 • Folyamatos kapcsolattartás a TCS vezetőjével, az intézményvezetővel és a konzulenssel
 • A folyamatos munkához szükséges tárgyi erőforrások beszerzése
 
  1. Joguk van:
 
 • A TCS üléseken kívüli időben a fent említett helyiség használatához
 • A TCS munkaanyagok sokszorosításához
 
  1. Felelősek:
 
 • A TCS SzMSz betartásáért
 • A kidolgozott projektterv betartásáért
 • Az egyes lépéseknél megjelölt határidőre a dokumentáció elkészítéséért és a konzulenshez történő eljuttatásáért
 • Az intézményvezetésnek és az összdolgozói értekezletnek készülő havonkénti, féléves és éves beszámoló elkészítéséért és prezentálásáért
 
  1. Feladataikhoz segítséget kérhetnek:
 
 • A TCS bármelyik tagjától
 • A konzulensektől
 • Az intézményvezetőtől
 • A TCS által elfogadott kompetens személytől
 • Az intézmény alkalmazotti körétől
 
 
 1. A TCS munkájának menete
 
A TCS a munkáját a negyedévenként elkészítendő munka- és ütemterv szerint végzi.
 
 
9. Dokumentáció
 
A TCS munkájának dokumentálása számítógépen történik. A készülő iratokat a TCS vezető számítógépének merevlemezén, külső adattárolón és kinyomtatva tároljuk. A TCS megbeszéléseiről a TCS vezető emlékeztetőt készít.
 
 
 1. Záradék
 
A TCS SzMSz-t (az igazgató és a konzulens előzetes véleményének kikérése után) a TCS fogadja el. Az SzMSz elfogadásakor az igazgatónak egyetértési joga van. A TCS SzMSz felülvizsgálata, esetleges módosítása félévenként esedékes, először 2008. november 1-én.
 
11. Nyilatkozatok
 
A TCS SzMSz pontjaival egyetértek, a szabályzatot elfogadom, betartásának elégtelensége esetén a TCS-től új szabályzat elkészítését kérem.
 
 
……………………………………….
dr. Varga Katalin
Igazgató
 
 
A TCS SzMSz pontjaival egyetértek, a szabályzatot elfogadom
 
………………………………….
Bogdán Melinda
 
………………………………….
Koczkás Zoltánné
 
………………………………….
Szabóné Gellért Ágnes
 
………………………………….
Varga Kovács Amarilla
 
 
 
…………………………………….
Budapest, 2008. május 10. Borostyániné Rákóczi Mária
TCS vezető