Versenyszabályzat
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenyszabályzat letölthető ide kattintva.

I.) A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése is, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a pályaorientáció.

II.) A versenyen való részvétel

 • A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny.

A) Kategóriák:
I. kategória: a magyarországi iskolákban 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból
II. kategória: a magyarországi iskolákban 9-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból

B) Nevezés:

 • A versenyre jelentkező tanulót saját nevelési intézménye nevezi az országos fordulóra, mely Budapesten és minden megyében megrendezésre kerül.
 • A versenyre nevezni az országos versenyszervező által kiadott, a verseny honlapjáról is letölthető nevezési lapon lehetséges, csatolva hozzá az iskolai fordulóról, illetve felkészítésről szóló kitöltött iskolai beszámoló formanyomtatványt (amennyiben nincs iskolai forduló, úgy ezen a nyomtatványon a felkészülés, illetve a kiválasztás módjáról kell beszámolni.).
 • A nevezési lapot és az iskolai beszámolót a megyei/fővárosi szervezőkhöz és az országos szervezőhöz (bod@opkm.hu) kell eljuttatni elektronikus formában, a szintén a honlapon fent lévő versenyszervezői e-mail címekre.
 • Az országos fordulón csak az a tanuló vehet részt, aki a nevezési határidőig (az adott napon 23 óra 59 percig) írásban nevezett ez előző pontban megadott címekre és módon.

C) Egyéb szabályok:

 • Ha a versenyző akadályoztatása, betegsége esetén nem tud részt venni az országos fordulón, kimarad a versenyből.
 • Az iskolai fordulóból a verseny országos fordulójába jutott, illetve az ebből a fordulóból az országos döntőbe jutott és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet, utólag helyette más nem nevezhető.
 • A versenyszervező vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell, melynek módját nyilvánosságra kell hozni.

III.) A verseny lebonyolítása

 • A verseny országos szervezője: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (EKE OFI OPKM).
 • A verseny lebonyolításához a verseny meghirdetője és egyben országos versenyszervezője versenybizottságot hoz létre.
 • Az országos versenyszervező a szervezésben, lebonyolításban a versenybizottságra és a megyei/fővárosi szervezőkre támaszkodik.

A) A versenybizottság

 • A versenybizottság feladata:
  • a verseny témájának meghatározása,
  • a feladatlapok és megoldókulcsaik elkészítése, illetve elkészíttetése,
  • a feladatok, tesztek minőségbiztosítása, bemérése, kipróbálása,
  • a feladatlapok javítása,
  • a verseny szervezésében történő aktív részvétel,
  • a verseny tisztaságának felügyelete,
  • az országos döntőn zsűrizési feladatok ellátása.
 • A versenybizottság tagjai és a feladatlapok készítői minden, a versennyel kapcsolatos szakmai kérdést bizalmasan kezelnek, a feladatokat érintő semmilyen információt nem adnak ki és nem osztanak meg senkivel. A versenybizottság tagjai titoktartási nyilatkozatot és összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 • A versenybizottság tagjai − előzetes egyeztetés alapján − részt vehetnek az országos fordulókon.

B) A verseny menete
A verseny háromfordulós:

1. forduló: iskolai forduló

a) Résztvevők:

 • A nevelési intézmény bármelyik, a nevezési feltételeknek megfelelő diákja.

b) Lebonyolítás:

 • A forduló időpontját, nevezési módját, feladatsorát az iskola könyvtárostanára(i) vagy ennek hiányában bármely erre kijelölt pedagógusa és vezetősége közösen határozzák meg, figyelembe véve az országos versenykiírás időintervallumait.

c) Továbbjutás:

 • Az országos fordulóba bejutott versenyzők (intézményenként, illetve tagintézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 fő) nevét és adatait nevezési lapon kell megküldeni a megyei/fővárosi versenyszervező részére a megjelölt határidőig, kizárólag elektronikus úton, e-mailben. Az esetlegesen megrendezésre kerülő Budapesten kerületi, vidéken járási könyvtárhasználati verseny eredménye alapján nem juthat tovább versenyző.

2. forduló: országos forduló

a) Résztvevők:

 • Érvényes nevezéssel rendelkező tanulók.

b) Lebonyolítás:

 • A megyei/fővárosi szervezők feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyt a versenyszabályzatnak és a versenykiírásnak megfelelően az adott helyszínen megszervezzék és lebonyolítsák.
 • Az írásbeli forduló a verseny országos szervezője bevonásával kiválasztott megyei/fővárosi könyvtári helyszíneken történik, ugyanazon a napon, azonos időben, a versenykiírás szerint délelőtt 10 órától.
 • Az írásbeli feladatsorokat és azok mellékleteit a szükséges példányszámban – postai úton – az országos versenyszervező juttatja el a megyei/fővárosi versenyszervezőhöz az írásbeli időpontját megelőző héten.
 • Az írásbelin a feladatlapon, annak mellékletein kívül könyvtárat is lehet használni, de ebben a fordulóban internetet még nem.
 • A feladatsorok titkosságáért a helyi versenyszervezők a felelősek, azokat zárható helyen kell tárolni, felbontásukra csak a verseny napjának reggelén kerülhet sor.
 • A verseny lebonyolítását érintő bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit még aznap az országos versenyszervező számára elektronikusan meg kell küldeni.
 • Az írásbeli befejeztével a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, s a helyszínen lezárt borítékba helyezik. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni postai úton, ajánlott tértivevényes levélben. (Amennyiben a dolgozatokat a szervezők személyesen adják át az országos versenyszervezőnek, úgy ezt csak közvetlenül a versenyt követően tehetik meg, a verseny napján, 16.00 óráig. Ebben az esetben az átvételről átvételi elismervény készül.)
 • Az országos forduló minden helyszínéről jelentést kell küldeni elektronikusan az országos versenyszervező számára a jelenlétről (hiányzók megnevezése, és az ok feltüntetése, amennyiben az tudott).
 • Minden, a megyében/fővárosban megírt írásbeli feladatsort az országos versenybizottság tagjai, illetve az országos szervező által felkért könyvtáros, könyvtárostanár kollégák javítanak.
 • Az országos versenyszervező a honlapján publikálja az elért eredményeket és a döntőbe bejutott tanulók névsorát, megyei/fővárosi bontásban és összesített formában egyaránt. (A 2017/2018. tanévtől publikálásra kerül külön a szakmát tanulók – szakközépiskolások, szakgimnazisták ­– eredménye is.)

c) Továbbjutás:

 • Az országos komplex (írásbeli-szóbeli) döntőbe az I. és a II. kategóriából juthatnak be tanulók.
 • A döntőbe mindkét kategóriában a legjobb 12 fő tanuló jut be a megyékben és a fővárosban lezajlott országos írásbelin elért eredmények alapján.
 • A döntőbe bejutottak, felkészítőik és az intézményvezetők értesítése az országos szervező feladata.
 • Az országos fordulóba be nem jutott tanulók és felkészítőik értesítése a megyei/fővárosi szervezők feladata.

3. forduló: országos döntő

a) Résztvevők:

 • A megyei/fővárosi versenyen 1-12. helyezést elért tanulók, mindkét kategóriában.

b) Lebonyolítás:

 • A verseny országos döntője könyvtári környezetben zajlik.
 • A verseny döntőjének tisztaságát a versenybizottság, valamint a zsűri biztosítja.
 • A verseny komplex (írásbeli és szóbeli részből áll), a feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri és értékeli a versenyzők felkészülését is.
 • A felkészítő tanárok a döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny menetéről tájékoztatást kell adni.

c) Nyertesek

 • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalomban részesül.
 • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
 • Kategóriánként különdíjak is adhatók.
 • A nyertesek, felkészítőik és iskoláik nevét az országos szervező a verseny honlapján közzéteszi.
 • A 2017/2018. tanévtől könyvjutalomban és oklevélben részesül az országos fordulóban a szakképzésben résztvevő iskolák legjobb három eredményt elért tanulója is.

C) További lebonyolítási szabályok

 • A versenyre nevezési díj nincs (egyik fordulóban sem).
 • A versenyen diákot indító iskola felkészítő tanára, illetve könyvtárosa nem lehet sem versenybizottsági- sem zsűritag.
 • Az írásbeli feladatokra a tanulók csak kódszámot írhatnak, sem nevüket, sem iskolájukat nem tüntethetik fel a feladatlapon.
 • Az országos fordulóban a kódszámot az országos versenyszervező generálja. A kódok titkosságáért a versenyszervezők a felelősek.
 • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik.
 • Az írásbeli feladatok javítása után közvetlenül össze kell állítani egy jegyzőkönyvben az eredmények listáját. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tanulók nevét, pontszámát, a javítás dátumát, a javításban részt vevők nevét, aláírását.
 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 20 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek.
 • A verseny feladatlapjai, megoldásai megoldókulccsal, valamint a javításkor leszűrt tapasztalatok értékelő összegzés formájában a verseny honlapján publikálandóak.
 • A kitöltött versenyfeladatlapokat a döntő lebonyolítását követően a felkészítő tanárok az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban az országos versenyszervezővel egyeztetett időpontban megnézhetik.


Budapest, 2017. november 28.