Adatkezelési tájékoztató

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
adatkezelési tájékoztatója

Jelen tájékoztató célja az Oktatási Hivatal által meghirdetett Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny lebonyolításához szükséges személyes adatok, versenyeredmények kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban.
A jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Oktatási Hivatal különösen figyelemmel volt a GDPR és az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.

Az adatkezelő személye, elérhetőségei

Név: Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Képviseli: mindenkori elnök (https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok)
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefon: (36-1) 374-21-00
E-mail: info@oh.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu

Az adatkezelés célja

A verseny jogszerű lebonyolítása, a versenyeredményekről hiteles adatbázis kialakítása. Az Oktatási Hivatal, illetve a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny OPKM honlapján (https://www.opkm.hu/Bod_verseny) közzétett személyes adatok esetében az adatkezelés célja a nyilvánosság tájékoztatása történeti, tudományos célból, valamint a tehetséggondozó versenyek népszerűsítése céljából.
A versenyen részt vevő tanulók és felkészítő tanáraik a jelentkezéssel kinyilvánítják, hogy elfogadják a versenykiírás előírásait, hozzájárulnak a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataiknak a szervezők általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszik a versenybizottság szakmai döntéseit.

Az érintettek és a kezelt adatok köre

A jelentkezési lapon lévő személyes adatok (a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma, a versenyző neve, évfolyama, osztálya, felkészítő tanár neve).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a törvényes képviselő vagy – 18. életévét betöltött résztvevő esetében – a versenyző önkéntes hozzájárulása. A törvényes képviselő, illetve a 18. évet betöltött versenyző a versenyregisztrációkor kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozó

A versenyző a versenyre abban az oktatási intézményben jelentkezik, amellyel a tanulói jogviszonya fennáll. Az adatokat a versenyző iskolája, a nevező felkészítő tanár tölti fel a rendszerbe. Az adatfeldolgozó a személyes adat kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az adatkezelés időtartama

Az Oktatási Hivatal és az adatfeldolgozó a cél megvalósulásig kezelik az adatokat. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai és az adatfeldolgozó arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
Az Oktatási Hivatal a verseny honlapján közzéteszi a döntőbe jutottak helyezését, ezen tanulók nevét, iskoláját, évfolyamát, osztályát, valamint a felkészítő tanár nevét.

Adatbiztonság

Az Oktatási Hivatal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Oktatási Hivatal a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált kiszolgálói környezetben tárolja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az Oktatási Hivatal megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.
Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Oktatási Hivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. Az Oktatási Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Oktatási Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Oktatási Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Oktatási Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.
Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az Oktatási Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Oktatási Hivatal egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az Oktatási Hivatal a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
Az Oktatási Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Oktatási Hivatal nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az Oktatási Hivatalnak kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@oh.gov.hu email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk! Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatvedelem@oh.gov.hu központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.
Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el. Ebben megtekintheti az Oktatási Hivatalra mint adatkezelőre vonatkozó adatokat, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és fogalmakat, és az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást.
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

2021. október 19.

Letölthető változat