Versenyszabályzat

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
2022/2023. tanév
versenyszabályzat


I.) A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, továbbá az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és a pályaorientáció is.

II.) A részvétel módja a versenyen

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny.

a) Korcsoportok:

 • I. korcsoport lehetséges résztvevői: a magyarországi iskolákban 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok, bármely iskolatípusból.
 • II. korcsoport lehetséges résztvevői: a magyarországi iskolákban 9-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok, bármely iskolatípusból.

b) Nevezés:

 • A versenyre jelentkező tanulót saját köznevelési intézménye nevezi a II., országos fordulóra, amely minden megyében megrendezésre kerül. Budapest Pest megyétől független, megyei szintű területi egység a versenyben.
 • A versenyre nevezni csak az országos versenyszervező által meghirdetett online felületen lehetséges, más módon történő nevezést (pl. e-mail) a szervezők nem fogadnak el.
 • A nevezési felületet csak a köznevelési intézmény alkalmazásában álló pedagógus, könyvtáros töltheti ki.
 • Az országos fordulón csak az a tanuló vehet részt, akit a nevezési határidőig (a versenykiírásban megadott napon 24 óráig) online neveztek.
 • A jelentkezés tényéről a nevező e-mailben kap értesítést, amennyiben ez nem történik meg, ezt jelezni kell a bod@opkm.hu e-mail címre.
 • A nevező intézmények névsorát a versenyszervező a határidőt követő egy héten belül közzéteszi.
 • A nevezők létszáma a nevezési határidő után a verseny internetes oldalán tekinthető meg.
 • A versenyre nevezés feltétele, hogy a nevező tanuló, a felkészítő tanár és a szülő, gondviselő is ismerje és elfogadja a jelen versenyszabályzatot.
 • A versenyre egyik fordulóban sem lehet nevezési díjat kérni.

c) Egyéb szabályok:

 • A verseny országos fordulójára nevezett, majd a versenyen bármilyen okból részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet, utólag helyette más nem nevezhető.
 • A versenyszervező vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell.
 • A lehetőség csak azok számára biztosítható, akik a nevezési felületen jelzik ezirányú igényüket, és megküldik a jogosultságot igazoló szakértői véleményt.
 • Az esélyegyenlőség biztosításának módjáról – a bemutatott szakértői vélemény alapján – a versenybizottság dönt. Annak módját − a versenyző neve nélkül – nyilvánosságra kell hozni.

III.) A verseny lebonyolítása
a) Országos versenyszervező:

 • A verseny országos szervezője: Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
 • Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
 • E-mail: bod@opkm.hu
 • Telefonszám: 06-1-323-5512, 06-1-323-5503
 • A verseny lebonyolításához az OPKM versenybizottságot hoz létre.
 • A verseny szervezését és lebonyolítását a budapesti és megyei Pedagógiai Oktatási Központok támogatják, felügyelik.
 • Az országos versenyszervező a szervezésben, lebonyolításban folyamatosan egyeztet a versenybizottsággal, a verseny szakmai felelősével és a megyei/fővárosi szervezőkkel.

b) Versenybizottság:

 • A versenybizottság feladata:
  • a feladatlapok és megoldókulcsaik elkészítése,
  • a feladatok, tesztek minőségbiztosítása, bemérése, kipróbálása,
  • az országos írásbeli feladatlapok javítása,
  • a verseny szervezésében történő aktív részvétel,
  • a versenyt érintő ügyekben állásfoglalások kialakítása,
  • a verseny tisztaságának felügyelete,
  • az országos döntőn zsűrizési feladatok ellátása,
  • részvétel a verseny kommunikációjában és szakmai értékelésében.
 • A versenybizottság tagjai minden, a versennyel kapcsolatos szakmai kérdést bizalmasan kezelnek, a feladatokat érintő semmilyen információt nem adnak ki és nem osztanak meg senkivel. A versenybizottság tagjai titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 • A versenybizottsági tag iskolájából nem nevezhető tanuló.
 • A versenybizottság tagjai − előzetes egyeztetés alapján − részt vehetnek az országos írásbeli fordulókon is, ha a forduló online zajlik, akkor kötelező a részvételük.

c) A megyei/fővárosi versenyszervezők:

 • Feladataik:
  • tájékoztatás a versenyről,
  • a verseny népszerűsítése,
  • az országos írásbeli forduló megyei helyszínének és személyi feltételeinek, valamint a verseny tisztaságának biztosítása.

A versenyszervezők aktuális névsora és elérhetőségei a verseny honlapján is megtekinthetők.


d) A verseny menete:
A verseny háromfordulós.

1. forduló: iskolai forduló

 • Résztvevők:
  • Az oktatási-nevelési intézmény bármelyik – a nevezési feltételeknek megfelelő – diákja.
 • Lebonyolítás:
  • A forduló időpontját, nevezési módját, feladatsorát az iskola könyvtárostanára, vagy hiányában bármely erre kijelölt pedagógusa és vezetősége közösen határozzák meg, figyelembe véve az országos versenykiírás időintervallumait.
 • Továbbjutás:
  • Az országos fordulóba nevezendő versenyzők – intézményenként, illetve tagintézményenként és kategóriánként maximum 3 fő – nevét és adatait online nevezési rendszerbe kell feltölteni, a versenyfelhívásban megjelölt határidőig.

2. forduló: országos forduló

 • Résztvevők:
  • A felkészítő tanárok által határidőn belül, a megadott online felületen nevezett tanulók.
 • Lebonyolítás:
  • A megyei/fővárosi szervezők feladata, hogy a fordulót a versenyszabályzatnak és a versenykiírásnak megfelelően az adott helyszínen – a versenykiírás, a versenyszabályzat és a versenyszervező kérelmei alapján – megszervezzék és lebonyolítsák.
  • Az írásbeli forduló a verseny országos szervezőjének bevonásával kiválasztott megyei/fővárosi könyvtári helyszíneken történik, a versenyfelhívásban megadott napon, mindenhol egy időben, délelőtt 10 órától.
  • Az írásbeli feladatsorokat és azok mellékleteit a szükséges példányszámban az országos versenyszervező juttatja el a megyei/fővárosi helyszínekre, az írásbeli időpontját megelőző héten.
  • Az írásbelin a feladatlapon és annak mellékletein kívül a könyvtári állományt is használniuk kell a versenyzőknek, ugyanakkor ebben a fordulóban internetet nem.
  • A feladatsorok titkosságáért azok átvevői a felelősek. A versenyt megelőzően a feladatsorokat zárható helyen kell tárolni, felbontásukra csak a verseny napjának reggelén kerülhet sor.
  • Az írásbeli feladatokra a tanulók csak kódszámot írhatnak, sem nevüket, sem iskolájukat nem tüntethetik fel a feladatlapon. Aki ezt mégis megteszi, annak a javítók érvénytelenítik feladatlapját.
  • Az országos fordulóban a kódszámot az országos versenyszervező generálja. A kódok titkosságának megtartásáért a megyei/fővárosi szervezők a felelősek.
  • Az írásbeli feladatok javítása megoldókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik.
  • Minden, a megyében/fővárosban megírt írásbeli feladatlapot az országos versenybizottság tagjai, illetve az országos szervező által felkért könyvtáros vagy könyvtárostanár kollégák javítanak.
  • Az írásbeli feladatok javítását követően, 21 napon belül nyilvánosságra kell hozni az eredményeket.
  • A verseny lebonyolítását érintő bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a lehető leggyorsabban az országos versenyszervező számára elektronikusan (e-mailben) kell megküldeni.
  • Az írásbeli befejezése, lezárása után a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik és a helyszínen lezárt borítékba helyezik a kitöltött jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel együtt. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni postai úton, ajánlott, tértivevényes levélben, vagy átadás-átvételi bizonylattal személyesen átadni az OPKM-ben.
  • A verseny lebonyolítását követő 4 órán belül az országos forduló minden helyszínéről jelentést kell küldeni e-mailben az országos versenyszervező számára a jelenlétről (hiányzók megnevezése, a hiányzás okának feltüntetése, amennyiben az ismert).
  • Az országos versenyszervező a verseny honlapján publikálja az elért eredményeket és a döntőbe jutott tanulók névsorát.
  • A szakképzésben részt vevők – szakközépiskolások, szakgimnazisták – eredménye külön is publikálásra kerül.
 • Továbbjutás:
  • A döntőbe mindkét korcsoportból a legjobb eredményt elért 12 fő juthat be.
  • A döntőbe bejutottak, felkészítőik és az intézményvezetők értesítése az országos versenyszervező feladata.

3. forduló: országos döntő

 • Résztvevők:
  • Az országos írásbeli fordulón 1-12. helyezést elért, döntőre regisztrált tanulók, mindkét korcsoportban.
 • Lebonyolítás:
  • A verseny országos döntője könyvtári környezetben zajlik, amely során a versenyző diákok használhatják a könyvtár állományát, az internetet és a rendelkezésre álló egyéb technikai eszközöket.
  • A versenyzőknek tudásukról önállóan kell számot adniuk, a döntő ideje alatt sem egymással, sem másokkal nem kommunikálhatnak, kizárólag csak a zsűri tagjaival, velük is csak technikai kérdésekről.
  • A verseny döntőjének tisztaságát a zsűri biztosítja.
  • A verseny komplex (írásbeli és szóbeli részből áll), a feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri és értékeli a versenyzők felkészülését, feladatmegoldásuk folyamatát is.
  • A felkészítő tanárok a döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny menetéről tájékoztatást kell adni.
 • Nyertesek:
  • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalomban részesül.
  • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap.
  • Kategóriánként különdíjak is adhatók.
  • A nyertesek, felkészítőik és iskoláik nevét, részletes eredményüket az országos szervező a verseny honlapján közzéteszi.
  • Könyvjutalomban és oklevélben részesül a szakképzésben részt vevő iskolák – országos fordulóban – legjobb három eredményt elért tanulója és felkészítője is.
 • További lebonyolítási szabályok:
  • A verseny feladatlapjai, megoldásai (megoldókulccsal), valamint a javításkor leszűrt tapasztalatok értékelő összegzés formájában a verseny honlapján publikálandók.
  • A kitöltött versenyfeladatlapokat a döntő lebonyolítását követően a felkészítő tanárok az OPKM-ben, az országos versenyszervezővel egyeztetett időpontban megtekinthetik, de el nem vihetik. A kitöltött feladatlapról ugyanakkor igény esetén másolat készíthető.

IV.) Különleges helyzetek

 • Az országos versenyszervező fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben a diákok fizikai könyvtárhasználata biztonsággal és egyenlő eséllyel nem biztosítható, a verseny bármely fordulóját online szervezze meg.
 • Az online forma tényéről és konkrét formájáról a felkészítő tanárokat legalább két héttel a forduló előtt a szervezőknek értesíteniük kell.
 • Az online versenyforduló szervezésekor szem előtt kell tartani a verseny alapvető céljait. Olyan formában és tartalommal kell megszervezni, amely alkalmas a diákok információs műveltségének mérésére.
 • Az online verseny nem igényelhet az átlagos felhasználói informatikai jártasságtól, illetve az évfolyamnak megfelelő informatikai tantervi elvárásoktól magasabb szintű technikai tudást.

V.) Adatkezelés

A versennyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az OPKM honlapján itt olvasható el és tölthető le: https://www.opkm.hu/Bod_verseny.


Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Budapest, 2022. szeptember 19.

A verseny a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-22-B-0031 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.

Letölthető változat