Alapító okirat

Az országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
alapító okirata

Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésében, valamint az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló – többször módosított – 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Könyvtári törvény) foglaltak figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az Országos Pedagógiai Könyvtár létesítéséről szóló 159/1958. (M. K. 14.) MM, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár feladatkörének bővítéséről és a pedagógiai vonatkozású, muzeális emlékek gyűjtéséről szóló 140/1968. (M. K. 13.) MM számú utasítás alapján alapított


 


 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

alapító okiratát módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.


 

I. Általános rendelkezések

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban: Intézmény) teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A költségvetési szerv hivatalos neve: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Rövidített elnevezése: OPKM

Idegen nyelvű elnevezése: National Educational Library and Museum

Székhelye: H–1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

Alapító: művelődési miniszter

Alapítás kelte: 1958

Felügyeleti szerve: Oktatási Minisztérium

Számlaszáma: MÁK 10032000-01427642-00000000


 

II. Az Intézmény alaptevékenysége

1. Az Intézmény alaptevékenysége:

1.1. Az Intézmény alapfeladatait a Könyvtári törvény nyilvános könyvtárakra és országos szakkönyvtárakra és országos gyűjtőkörű szakmúzeumokra vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

1.2. Könyvtári funkciójából eredő alapfeladata a teljes körű magyar nyelvű és a válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalom gyűjtése, megőrzése és védelme; feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, korszerű szakirodalmi szolgáltatások üzemeltetése. Ellátja az iskolai és a pedagógiai szakkönyvtárakkal kapcsolatos, könyvtári jogszabályokban előírt szakmai feladatait. Ellátja az Oktatási Minisztérium könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során a ráháruló szakmai feladatokat.

1.3. Múzeumi funkciójából eredő alapfeladata a magyarországi közoktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális emlékek felkutatása, gyűjtése; őrzése, szakszerű nyilvántartása, állagmegóvása és védelme; tudományos feldolgozása, dokumentálása és publikálása, oktatási és közművelődési célú hasznosítása. Ellátja a muzeális értékű oktatástörténeti emlékekkel kapcsolatos, a múzeumi és közoktatási jogszabályokban előírt szakmai feladatokat.


 

2. Az Intézmény kiegészítő tevékenysége:

2.1. Előállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és más szakirodalmi adatbázisokat, szolgáltatja a legjelentősebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat.

2.2. Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

2.3. Elérést biztosít a teljes könyvtári rendszer dokumentumaihoz és szolgáltatásaihoz.

2.4. Együttműködik a hazai és külföldi pedagógiai szakkönyvtárakkal és muzeális intézményekkel.

2.5. A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében teljeskörűen gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, székhelyén központi bemutatóhelyet működtet.

2.6. Szakmai szolgáltatásaival segíti az iskolai könyvtárügyet.

2.7. Részt vesz az iskolai és felsőoktatási könyvtárak szakmai követelményeinek és normáinak kidolgozásában.

2.8. Az Oktatási Minisztérium megbízásából ellátja a nemzetiségi tankönyvek megírására és kiadására vonatkozó pályáztatás operatív és adminisztratív feladatait.

2.9. Részt vesz a pedagógiai szakkönyvtárak és iskolai könyvtárak munkatársainak továbbképzésében.

2.10. Szerkeszt és kiad egy szakmai folyóiratot, amely iskolai könyvtári, tankönyv- és taneszköz-kritikai, valamint e témákkal összefüggő elméleti cikkeket közöl.

2.11. Nyilvántartja az országban fellelhető muzeális értékű iskolatörténeti emlékeket, tanszergyűjteményeket és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét.

2.12. Az OPKM a magyar könyvtári és múzeumi rendszer tagjaként részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében működő országos dokumentumellátási rendszerben – különös tekintettel a pedagógiai szakirodalmi ellátásra – és az egységesen szabályozott múzeumi nyilvántartások, szabványok kialakításában és alkalmazásában.


 

3. Az Intézmény alapvető szakfeladata:

923116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység


 

4. Az Intézmény tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás

22.13 Időszaki kiadványkiadás

22.22 Máshova nem sorolt nyomdai tevékenység

72.30 Adatfeldolgozás

72.40 Adatbanki tevékenység

73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

74.84 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás

92.51 Könyvtári tevékenység

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme


 

5. Az Intézmény szakágazati besorolása a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

92.51 Könyvtári tevékenység


 

III. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.


 

IV. Az Intézmény működése

1. Az Intézmény élén főigazgató áll. A főigazgatót – aki magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazott – az oktatási miniszter bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgató megbízására pályázat alapján kerül sor. A magasabb vezetői megbízás határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A magasabb vezetői megbízást az oktatási miniszter jogosult visszavonni.

2. A gazdasági főigazgató-helyettes részére – aki a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a főigazgató helyettese – pályázat alapján a főigazgató javaslatára az oktatási miniszter adja a magasabb vezetői megbízást határozatlan időre, illetve vonja azt vissza. Felette a további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

3. Az Intézmény magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottait (főigazgató-helyettes, főosztályvezetők) a főigazgató – pályázat alapján határozott időre – bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A főigazgató gyakorolja az Intézményben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, melyek – a kinevezés, felmentés és a vezetői megbízás, visszavonás kivételével – más vezető beosztású közalkalmazottakra átruházhatók.

4. Az Intézmény dolgozói közalkalmazottak, foglalkoztatásukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet, valamint a Könyvtári törvény előírásai vonatkoznak.

5. Az Intézmény felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t és módosítását a főigazgató köteles az alapító okirat, illetve annak módosításának hatálybalépésétől számított 60 napon belül elkészíteni és az oktatási miniszternek a közigazgatási államtitkár útján jóváhagyás céljából bemutatni.

6. Az Intézmény szakmai felügyeletét az Oktatási Minisztérium közoktatási helyettes államtitkára látja el.


 

V. Az Intézmény gazdálkodása

Az Intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Költségvetése a mindenkori költségvetési törvényben az OM fejezeten belül kerül meghatározásra.


 

VI. Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép hatályba.


 

Budapest, 2002. augusztus 30.


 

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

 

Megjelent: Oktatási Közlöny, 2002/27. 3134-36. p.