Kelemen Elemér bibliográfia 1966 - 2022

Kelemen Elemér
bibliográfia
1966 - 2022

1966-2006

Tölgyesi József (összeáll. és szerk.): Kelemen Elemér bibliográfia. Veszprém : Veszprém M. Neveléstört. Társ., 2007.

2000

Az "1000 Éves a Magyarországi Iskola" Alapítvány tevékenységéről. In: Könyv és Nevelés, 2. 1. 124-127.p.
URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=111

Gondolatok a magyar tanítóképzés kettős évfordulóján. In: Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón : Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára / szerk. Kovácsné Németh Mária. - [Debrecen] : Tanító- és Óvók. Főisk., Főisk. Karok Kollégiuma ; Kaposvár : Óvó- és Tanítók. Egyes., 2000. - 7-14. p.

Jelentés az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága 2000. évi tevékenységéről. In: Magyar Pedagógia, 100. 4. 529-530.p.

Jelentés az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága tevékenységéről (1996-1999). In: Magyar Pedagógia, 100. 1. 121-124.p.

Kisgyermeknevelés az ezredfordulón. In: Köznevelés, 56. 32. 10-11.p.

A magyar felsőoktatás évszázadai. Budapest : Nemz. Tankvk.
Társszerzők: Kardos József, Szögi László

Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. In: Magyar Pedagógia, 100. 3. 315-329.p.
URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kelemen_MP1003.pdf

Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. In: Hagyomány és modernizáció a közoktatásban : tudomány és közoktatás : [összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XXXVII. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból] / [szerk. Komlóssy Ákos]. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], Szeged : Fárosz. pp. 20-38.

Az óvoda a magyar társadalom történetében : 1. : problématörténeti vázlat. In: Óvodai Nevelés, 53. 4. 138-141.p.

Az óvoda a magyar társadalom történetében : 2. In: Óvodai Nevelés, 53. 5. 216-219.p.

Az óvoda a magyar társadalom történetében : 3. : problématörténeti vázlat. In: Óvodai Nevelés, 53. 6. 252-256.p.

Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. In: Magyar Felsőoktatás, 10. 10. 27-28.p.

A pedagógus-továbbképzési kabinetek létrejötte. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig ; Zibolen Endre munkássága : Neveléstörténeti konferenciák, 1999 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 111-117. p.

Dr. Vastagh Zoltán : 1937-2000. In: Pedagógusképzés, 1-2. 357-358.p.

Zibolen Endre neveléstörténeti munkássága. In: Magyar Pedagógia, 100. 1. 97-104.p.

Zibolen Endre neveléstörténeti munkássága. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig ; Zibolen Endre munkássága : Neveléstörténeti konferenciák, 1999 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 131-141. p.

2001

A Budai Tanítóképző története : (1869-1999). In: Budapesti Nevelő, 36. 3. 2001. - 60-69.p.
Centuries of Hungarian higher education. Budapest : Nemz. Tankvk.
Társszerző: Kardos József - Szögi László - Penney Éva

A magyarországi népoktatás a dualizmus korában. In: Filozófia - művelődés - történet, 2001 / [szerk. Donáth Péter és Farkas Mária] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága]. - Budapest : Trezor, 57-72. p.
URL: http://mek.oszk.hu/08800/08899/08899.pdf#page=58

A magyarországi tanügyigazgatás történeti vázlata. In: A tanügyigazgatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig című tudományos konferencia előadásainak anyaga. Szerk. Kiss Vendel. Tatabánya, Tatabányai Múzeum, pp. 5-16.

Múlt, jelen, jövő a tanítóképzésben. In: Pedagógia és hermeneutika / szerk. Buda András. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 78-87. p.

Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. In: Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés : A Budapesti Tanítóképző Főiskolán a Tudomány Napja alkalmából 1999. november 3-4-én rendezett konferencia előadásai / [szerk. Radnainé Szendrei Julianna] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara]. - Budapest : Trezor, 13-28. p.

Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón : Nemzetközi tapasztalatok. In: Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés / [szerk. Ballér Endre és Dudás Margit]. - Budapest : Tanárképzők Szövets. ; Pécs : Pécsi Tudományegyet. Tanárk. Int. Ped. Tanszék. 79-82. p.

2002

Hagyomány és korszerűség : Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon. Budapest : OI, : Új Mandátum

A magyarországi népoktatás a dualizmus korában. In: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban : Neveléstörténeti konferenciák 2000 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 45-60. p.

A népiskolai tanügyigazgatás 1876. évi átszervezése. In: Neveléstörténeti kaleidoszkóp - a középkortól napjainkig / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 49-55. p.

Pedagógusmozgalmak Magyarországon az első világháború előtti évtizedben
In: Történelem, tanítás, módszertan : Emlékkötet Szabolcs Ottó 75. születésnapjára / [szerk. Nagy Péter Tibor, Vargyai Gyula]. - Budapest : OPKM, 153-160. p.

A "Tanárok a művészetben" című kiállítás megnyitójából. In: Budapesti Nevelő, 38. 2. 137-139.p.

2003

Az 1777. évi Ratio Educationis jelentősége a magyarországi oktatás történetében
In: Könyv és Nevelés, 5. 1. 78-85.p.
URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=392

Athén felé - félúton : oktatástörténeti széljegyzetek Báthory Zoltán könyvéhez. In: Pedagógusképzés, 1-2. 137-143.p.

Eötvös József gondolatai államról, egyházról, iskoláról. In: Világosság, 44. 3-4. 2003. - 63-67.p.
URL: http://epa.oszk.hu/01200/01273/00005/pdf/20030618145444.pdf

A magyar pedagógustársadalom és a pedagógusképzés története a dualizmus korabeli Magyarországon : opponensi összefoglaló. In: Iskolakultúra, 13. 3. 15-16.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00069/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_03_015-016.pdf

Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében : (1945-1990)
In: Új Pedagógiai Szemle, 53. 9. 25-31.p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kelemen-Oktataspolitikai.html

Oktatásügyi törvényhozásunk fordulópontjai a 19-20. században. In: Iskolakultúra, 13. 2. 47-55.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00068/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_02_047-056.pdf

Oktatásügyi törvényhozásunk fordulópontjai a 19-20. században. In: Az oktatási rendszer jogi szabályozása Magyarországon a 19-20. században : országos törvényektől a helyi szabályozásig : Tudományos konferencia, Tatabánya, 2002. október 11. / [szerk. Kiss Vendel]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 5-14. p.

Az óvoda a magyar társadalom történetében : Vág Ottó tanár úr emlékére. In: Óvodai Nevelés, 56. 8. 321-326.p.

Az óvoda a magyar társadalom történetében. In: Kisgyermeknevelés, 5. 3-4. 22-29.p.

A PISA-vizsgálat eredményeinek közoktatás-politikai konzekvenciái. In: Köznevelés, 59. 8. 17-19.p.

A PISA-vizsgálat eredményeinek közoktatás-politikai konzekvenciái. In: Új Pedagógiai Szemle, 53. 4. 21-32.p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00070/2003-04-ta-Kelemen-PISA.html

A PISA-vizsgálat eredményeinek közoktatás-politikai konzekvenciái. In: Köznevelésünk - 2002 : Az Országos Köznevelési Tanács jelentése / szerk. Hoffmann Rózsa. - Budapest : OM : OKNT, 119-135. p.

A rendszerváltás és az iskola. In: Iskolakultúra, 13. 6-7. 81-87.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00072/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_06_07_081-087.pdf

Találkozásaim az OPKM-mel. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve / Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum / [szerk. Balogh Mihály]. - 2003. - Budapest : OPKM, 12-16. p.

Zibolen Endre neveléstörténeti munkássága. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve / Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum / [szerk. Balogh Mihály]. - 2003. - Budapest : OPKM, 29-39. p.

2004

Két fejezet a hazai pedagógusmozgalmak és -szervezetek 20. századi történetéből

In: Filozófia - művelődés - történet, 2004 / [szerk. Donáth Péter] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága]. - Budapest : Trezor, 55-66. p.

A középiskola helye és szerepe a modern magyarországi iskolarendszer kialakulásában és fejlődésében (1777-1945). In: A szellemtudományi pedagógia magyar recepciója / Németh András szerk. - Budapest : Gondolat, 11-42. p.

A magyar pedagógusképzés története a 20. század utolsó évtizedeiben. Az 1980-as évek
In: Pedagógusképzés, 2. 2004. - 17-26.p.

A magyar pedagógusképzés változásai az 1990-es években. In: Pedagógusképzés, 3. 3-16.p.

A magyarországi pedagógusmozgalom radikalizálódása a 20. század első évtizedeiben, 1917-1919. In: Gyermek - nevelés - pedagógusképzés ... / [közrea. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága] ; [szerk. Bollókné Panyik Ilona]. - 2004. - Budapest : Trezor, 173-183. p.

A modern oktatási rendszer kialakulása Magyarországon, különös tekintettel a középiskola 19. századi történetére. - In: Gömörország : az északi magyar peremvidék fóruma, ISSN 1335-6410, 5. 1. 2-5. p.

A modern oktatási rendszer kialakulása Magyarországon, különös tekintettel a középiskola 19. századi történetére. In: Neveléstörténet, 1. 1. 9-16.p.
URL: http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/index.php?rovat_mod=archiv&act=menu_tart&eid=24&rid=1&id=203

Művelődési értékmentés a 21. században. In: Művelődés és pedagógia, 1. 1. 63-67.p.

A tanító a történelmi változások tükrében. : A modern tanítótársadalom kialakulása Magyarországon a 19. században. In: Mester és tanítvány, 4. 69-82.p.
URL: https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6694/file/04.pdf#page=70

Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19. században. In: Iskolakultúra, 14. 6-7. 146-155.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00083/pdf/iskolakultura_EPA00011_2004_06_07_146-155.pdf

2005

Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől : (1867-1945). In: Iskolakultúra, 15. 2. 115-119.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00090/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_02_115-119.pdf

Opponensi vélemény. In: Iskolakultúra, 15. 6-7. 238-241. p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00094/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_06_07_238-241.pdf

2006

A felsőoktatás helyzete az ezredfordulón. In: Ezredforduló, 3-4. 29-31.p.

Gondolatok az általános iskoláról - a 60. évforduló után. In: Művelődés és pedagógia, 3. 1. 11-26.p.

Neveléstörténeti évfordulók : (2007-2010). In: Neveléstörténet, 3. 3-4. 135-145.p.
URL: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=34&rid=3&id=238

A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. In: Budapesti Nevelő, 42. 1-2. 2006. - 144-151.p.

Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2005. Budapest : Műszaki Kvk.,cop. 2006

2007

Az általános iskoláról - a 60. évforduló után. In: Iskolakultúra, 17. 5. 3-14.p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00115/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_05_003-015.pdf

Felkai László : (1920-2007). In: Neveléstörténet, 4. 1-2. 276-280.p.
URL: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=35&rid=3&id=278

Gondolatok az általános iskoláról - a 60. évforduló után. In: Filozófia - művelődés - történet, 2007 / [szerk. Donáth Péter] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága]. - Budapest : Trezor, 211-230. p.

A Magyar Pedagógusok Háza. In: Budapesti Nevelő, 43. 1-2. 157-159.p.

Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Szerk. Szabolcs Éva. Eötvös József Kiadó, Bp. 2006. In: Neveléstörténet, 4. 1-2. 281-287.p.
URL: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=35&rid=8&id=279

Találkozásaim az OPKM-mel. In: Könyv és Nevelés, 9. 1. 22-23.p.
URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=776

A tanító a történelem sodrában : Tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből
Pécs : Iskolakultúra.
URL: http://misc.bibl.u-szeged.hu/45498/1/iskolakultura_konyvek_032.pdf

Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv a történelem tanításához. In: Új Pedagógiai Szemle, 57. 3-4. 251-255.p.
URL: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/2007-03-kf-Kelemen-Tantargy-pedagogiai.html

Történelem. Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv : Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához
In: Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadványa] ; [sorozatszerk. Szabolcs Ottó]. - Budapest : MTT Tanári Tag. : ELTE BTK, 121-130. p.
Társszerző: Szabolcs Ottó - Katona András

Történelem. Tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. In: Történelempedagógiai füzetek, ISSN 1417-7498, 11. 2. 121-130. p.
Társzerző: Szabolcs Ottó - Katona András

2008

Az államosítás oktatástörténeti előzményei Magyarországon. In: Neveléstörténet,5. 3-4. 80-88.p.
URL: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=akt&eid=38&rid=1&id=341

Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés történetéből. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig (1777-2000). Az anyagot gondozta és sajtó alá rendezte Szabó K. Attila. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006. 929p. + 2 melléklet. In: Neveléstörténet, 5. 3-4. 174-181.p.
URL: http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=akt&eid=38&rid=8&id=349

A középiskolai oktatás reformja, 1883. In: Köznevelés, 64. 22. 6-7.p.

A magyar felsőoktatás története a dualizmus korában. In: Scientia Pannonica, ISSN 2060-3819, 2. 2.

A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2007. szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 94-108. p.

A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Iskolakultúra, 18. 1-2. 50-56.p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00119/pdf/2008-1-2.pdf#page=48

A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Új Pedagógiai Szemle, 58. 2. 76-84.p.
URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-magyar-nevelesugyi-kongresszusok-tortenete

A magyar nevelésügyi kongresszusok története. In: Scientia Pannonica, ISSN 2060-3819, 2. 1.

Az „új” Könyv és Nevelés tizedik születésnapjára. In: Könyv és Nevelés, 4.
URL: http://www.opkm.hu/konyvesneveles/eken/2008_04/tizeves/tizeves_ke_0804.htm

2009

Az 1934-es középiskolai törvény. In: Köznevelés, 65. 34. 20-21.p.

Az államosítás oktatástörténeti előzményei Magyarországon. In: Állami oktatás, közoktatás, egyházi oktatás : Hatvan éve történt az iskolák államosítása / [szerk. Fürj Zoltán]. - Debrecen : KFRTKF, 7-18. p.

A dualizmus kori magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásban. In: Neveléstörténet, 6. 1-2. 27-40. p.

A dunántúli kultúrlejtő : a népoktatás fejlődésének regionális sajátosságai a 19. században
In: Iskolakultúra, 19. 7-8. 55-69.p.
URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20873/20663

Balogh László (1932-2009). In: Neveléstörténet, 6. 3-4. 171-172. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00003/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2009_03-04_168-193.pdf

Egy tekintélyt parancsoló munka : tantárgy-pedagógiai olvasókönyv a történelem tanításához
In: Katedra, 16. 9. 32-34.p.

Gyertyánffy István, a tanítók tanítója (1834-1930). In: Tanító, 47. 10. 1-3.p.

Heinrich Rudolf élete és munkássága. In: Új Dunatáj, 14. 4. 84-88.p.

"Nem középiskolás fokon..." : felsőfokú tanítóképzésünk ötven éve (1959-2009). In: Pedagógusképzés, 4. 69-74. p.
URL: http://issuu.com/heju/docs/2009-4_

Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon. 1945-1960. : Trezor Kiadó, Budapest, 2008. 558.o. In: Magyar Pedagógia, 109. 2. 187-189.p.
Társszerző: Donáth Péter

2010

Az 1985-ös oktatási törvényről : Köpeczi Béla emlékének. In: Köznevelés, 66. 7. 18-19.p.

Az V. Nevelésügyi Kongresszus. In: Köznevelés, 66. 30. 14-15.p.

Az érettségi vizsga történetéről. In: Köznevelés, 66. 19-20. 7-8.p.

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. törvénycikk. In: Köznevelés, 66. 9. 18-19.p.

Kortársak visszaemlékezései első olvasási élményeikre. In: Könyv és Nevelés, 12. 4.
URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kortarsak_visszaemlekezesei_elso_olvasasi_elmenyeikre11

Mi lesz veled, általános iskola? : jegyzetek a 65. évforduló alkalmából. In: Köznevelés, 66. 16. 15-17.p.

Neveléstörténeti évfordulók : 2011-2015. In: Neveléstörténet, 7. 3-4. 88-101. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00004/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2010_03-04_088-101.pdf

Művelődéstörténeti tanulmányok 1960-2010 [!2009]. In: Neveléstörténet, 7. 3-4. 151-153. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00004/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2010_03-04_151-166.pdf

A pedagógus-továbbképzési kabinettől a pedagógiai intézetig : (1969-1979). In: Iskolakultúra, 20. 7-8. 76-82.p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00149/pdf/2010-07-08.pdf#page=76

Valóság : válaszok körkérdésekre. In: Educatio, 18. 4. 509-518.p.
URL: http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1358
Társszerző: Kálmán Attila - Szemkeő Judit

2011

Az 1961. évi III. (oktatási) törvény. In: Budapesti Nevelő, 47. 3-4. 20-32. p.

A budapesti gyermektanulmányi múzeum. In: Budapesti Nevelő, 47. 1-2. 51-66. p.

Egy mozgalmas fejezet az óvodai nevelés hazai történetéből. In: Óvodai Nevelés, 64. 4. 6-7. p.

Jáki László nyolcvanéves? In: Könyv és Nevelés, 13. 1. 33-34. p.

"Lázad hát már az Élet alágyűrtje a tanító..." : egy Ady-vers megjelenésének 100. évfordulóján. In: Köznevelés, 67. 7. 17-19. p.

Nagy László és a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus. In: Neveléstörténet, 8. 3-4. 28-35. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00006/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2011_03-04_028-035.pdf

2012

A Budapesti Tanítóképző Főiskolától az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karáig
In: Sorsfordító mozzanatok a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből / [szerk. Donáth Péter]. - Budapest : Trezor, 70-118. p.
URL: http://mek.oszk.hu/11100/11184/11184.pdf#page=71

A magyarországi néptanítók VII. egyetemes gyűlése (1912). In: Neveléstörténet, 9. 3-4. 5-15. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00008/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2012_03-04_005-015.pdf

2013

Reform vagy ellenreform az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat? In: Neveléstörténet, 10. 1-2. 5-33. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04300/04386/00009/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2013_01-02_005-033.pdf

2015

Ázsóth Gyula. In: Új Pedagógiai Szemle, 65. 3-4. 133-134. p.
URL: http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz_2015_3_4_beliv_netre.pdf#page=133

Fordulópont a magyar oktatás történetében : 70 éves az általános iskola. In: Educatio, 24. 4. 36-47. p.
URL: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=110

Hagyomány és korszerűség? : reflexiók napjaink oktatáspolitikájára. In: Magyar Tudomány, 176. 7. 787-789. p.
URL: http://www.matud.iif.hu/2015/07/05.htm

Az MPT-történeti kutatások időszerűsége. In: Új Pedagógiai Szemle, 65. 1-2. 67-72. p.
URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz_2015_1_2_belivnet.pdf#page=67

Reform vagy ellenreform? : Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározatról. In: Filozófia - művelődés - történet / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága] ; [szerk. Donáth Péter]. - Budapest : Trezor, 191-221. p.

2016

Értelmiség és modernizáció : A Magyar Pedagógiai Társaság történelmi küldetése
In: Méltóan a 125 évhez : Tanulmánykötet a Magyar Pedagógiai Társaság jubileumára / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest : Magyar Pedagógiai Társaság, 5-28. p.

A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulásának oktatástörténeti háttere. In: Új Pedagógiai Szemle, 66. 1-2. 67-79. p.
URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-magyar-paedagogiai-tarsasag-megalakulasanak-oktatastorteneti-hattere

2017

Eötvös időszerűsége. In: A vándordiák / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad.] MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság,... Kodolányi János Főiskola ...]. - 2. köt. - Veszprém : MTA Veszprémi Ter. Biz. Neveléstud. Szakbiz.; Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk., 2017. - 46-59. p.

A Magyar Pedagógiai Társaság újjáalakulása és tevékenységének első évtizede (1967-1976)
In: Új Pedagógiai Szemle, 67. 9-10. 72-87. p.
URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-magyar-pedagogiai-tarsasag-ujjaalakulasa-es-tevekenysegenek-elso-evtizede

2019

Az állami tanítóképzés történetének fordulópontjai. In: Pedagógusképzés, ksz. 7-20. p.
URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_007-020.pdf

Az államosítás oktatástörténeti előzményei. In: Az állam és a nevelési-oktatási intézmények / [szerk. Fábry Béla és Trencsényi László] ; [a Magyar Pedagógiai Társaság kiadványa]. - Budapest : M. Ped. Társ., 19-32. p.

A Budai Tanítóképző 150 éve, 1869-2018. Budapest : ELTE Eötvös K.
URL: https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1229/Kelemen_A_Budai_Tanitokepzo_.pdf

Eötvös népoktatási törvénye. In: Új Pedagógiai Szemle, 69. 5-6. 5-21. p.
URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00193/pdf/EPA00035_upsz_2019_05-06_005-021.pdf

2020

A magyar felsőoktatás évszázadai / Kardos József [et al.] ; [szerk. Simonyi Kata] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Átd. kiad. - Budapest : OH, cop. 2017. 204 p.

2022

Az oktatáspolitikai hangsúlyváltozások tükröződése a dualista korszak tantervpolitikájában : az elemi népiskola. In: Új Pedagógiai Szemle, 72. 3-4. 117-123. p.

A bibliográfiát összeállította: Borostyániné Rákóczi Mária, Goda Beatrix