Foglalkozások

Pedagógiai könyvtárhasználati foglalkozások

Utolsó módosítás: 2021. 10. 01.

Az országos pedagógiai szakkönyvtár sokféle könyvtárhasználati csoportos foglalkozást nyújt a különböző korcsoportoknak, célcsoportoknak. Ezek között minden érdeklődő megtalálhatja a számára megfelelőt. Ha mégsem, keressen meg minket és egyeztetünk igényeiről!

Az alábbi szolgáltatások előzetes időpont- és tematikai egyeztetés után rendelhetők. A részvétel ingyenes. A foglalkozások múzeumlátogatással is kombinálhatóak.

Egyéni látogatóknak, használóknak a könyvtár nyitvatartási idejében tájékoztató szolgálatunk ad információt a könyvtárról, szolgáltatásairól és nyújt segítséget a konkrét témában való információkereséshez.

Kapcsolattartók:
Borostyániné Rákóczi Mária (rmaria@opkm.hu),

Áttekintés:
Célcsoportok szerint

 1. Pedagógiát tanuló hallgatóknak
 2. Pedagógusoknak
 3. Gyerekeknek, tanulóknak
 4. Könyvtár szakos hallgatóknak
 5. Az intézmény iránt érdeklődő bármely csoportnak

Foglalkozástípusok

 1.  Általános könyvtár-bemutató
 2.  Kihelyezett könyvtárhasználati órák
 3.  Kihelyezett OPKM bemutató
 4.  Szakórák a szakkönyvtárban
 5.  Játékos foglalkozások a könyvtárban

Online anyagok
Foglalkozásvázlatok, példák

 

Célcsoportok szerint

A) Pedagógiát tanuló hallgatóknak
Bármely iskolafokon, bármely képzési formában, bármely szakirányon

Ajánlott célok, foglalkozástípusok, tematikai egységek:

 • a könyvtár gyűjteményének, szolgáltatási kínálatának bemutatása,
 • a könyvtár katalógusainak, adatbázisainak használata,
 • a neveléstudományi szakirodalom főbb tájékoztató eszközei, keresési stratégiái,
 • egy témakör szakirodalmának megismerése, keresési stratégiái, főbb tájékoztató eszközei, alapművei,
 • egy témakör feldolgozása könyvtári források segítségével,
 • a forrásalapú tanítás alapjai.


B) Pedagógusoknak
Bármely intézménytípus, bármely fenntartó, bármely szervezeti/szervezési forma
Szívesen látunk teljes tantestületeket vagy azok részeit, munkaközösségeit, területi alapon szerveződő munkacsoportokat, szakmai egyesületeket, pedagógusokat támogató intézmények által szervezett csoportokat …

Ajánlott célok, foglalkozástípusok, tematikai egységek:

 • a könyvtár gyűjteményének, szolgáltatási kínálatának bemutatása,
 • a könyvtár katalógusának, adatbázisainak használata,
 • szakirodalmi forrásokat igénylő kihelyezett tantestületi/munkaközösségi értekezlet,
 • egy témakör feldolgozása könyvtári források segítségével, pl.:
  • tankönyvválaszték megismerése,
  • egy pedagógiai probléma elméleti és gyakorlati szakirodalma,
 • a forrásalapú tanítás alapjai.

C) Gyerekeknek, tanulóknak
Az óvodától a középiskoláig

Ajánlott célok, foglalkozástípusok, tematikai egységek:

 • a könyvtár funkciói, terei (kölcsönzőtér, katalógustér, olvasóterem, raktár, tömör raktár),
 • a szakkönyvtár, mint könyvtártípus sajátosságai
 • az olvasói kérés útja a könyvtárban (kérdés, keresés, raktári kérés, raktári kiszolgálás, beiratkozás, kölcsönzés),
 • játékos foglalkozás.


D) Könyvtár szakos hallgatóknak
Bármely iskolafokon, bármely képzési formában, bármely szakirányon

Ajánlott célok, foglalkozástípusok, tematikai egységek:

 • az OPKM története, gyűjteményei,
 • a neveléstudomány tájékoztató eszközei, keresési stratégiái,
 • az OPKM OPAC-ja,
 • pedagógiai és iskolai könyvtárak Magyarországon,
 • Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny.

 

E) Az intézmény iránt érdeklődő bármely csoportnak
Más szakos hallgatóknak, társszakmák képviselőinek, (hely)történész, vagy bármely érdeklődő csoportnak ...

Ajánlott célok, foglalkozástípusok, tematikai egységek:

 • az intézmény története,
 • egy konkrét gyűjtemény bemutatása.

 

Foglalkozástípusok 

A látogatások, foglalkozások sokféle időpontban, időtartamban, munkaformában, helyszínen, létszámmal megszervezhetők. Ez minden esetben előzetes egyeztetést kíván! Foglalkozásokat a legrugalmasabban zárva tartási időben tudunk tartani, vagyis hétfőn egész nap és a többi hétköznapon és szombaton 8.00-10.00.

Sokféle munkaforma lehetséges, pl.:

 • frontális bemutató (épületsétával vagy a nélkül),
 • gyakorlati foglalkozás,
 • játékos foglalkozás,
 • könyvtári szakóra,
 • a megrendelő helyszínére kihelyezett előadás vagy foglalkozás.

Az egyes foglalkozástípusokról bővebben:

1. ) Általános könyvtár-bemutató

Előre bejelentkezett csoportok számára vállaljuk az OPKM épületének, gyűjteményeinek, szolgáltatásainak, a neveléstudományi kutatáshoz szükséges alapvető információforrások bemutatását.

Célközönség: pedagógia forrásaival ismerkedő hallgatók, tanári karok, munkaközösségek
Munkaforma: előadás, igény szerint egyéni konzultációval kiegészítve
Maximum létszám: 60 fő
Időtartam: min. 45 perc

2.) Kihelyezett könyvtárhasználati órák

Igény szerint a megrendelő intézményébe kihelyezett foglalkozásokat is tartunk elsősorban az OPKM könyvtári adatbázisainak használatáról és más pedagógiai információforrásokról. A foglalkozás tematikája és feladatai előzetes egyeztetés után kerülnek kidolgozásra. A megvalósítás történhet egy értekezlet, egy kurzus keretében vagy hallgatói, felsőoktatási könyvtári rendezvény keretében is.

Célok (pontos tematika függvényében):

 • a résztvevő ismerje meg az OPKM gyűjteményeit és szolgáltatási kínálatát,
 • értse meg az OPKM katalógus használatának alapjait,
 • legyen képes egyszerű témában önállóan szakirodalmat keresni az OPKM online katalógusában
 • értse meg, hogy az OPKM online szolgáltatásait távolról is érdemes használni, nemcsak beiratkozott olvasóként.

Szükséges előismeretek:

 • alapszintű számítógép-kezelői ismeretek,
 • bibliográfiai hivatkozás gyakorlatának ismerete

Célközönség: pedagógia forrásaival ismerkedő elsőéves, szakdolgozatot író végzős hallgatók

Munkaforma: gyakorlat
Maximum létszám: a biztosított számítógépek számától függő
Időtartam: min. 45 perc

3.) Kihelyezett OPKM bemutató
Igény szerint a megrendelő intézményébe kihelyezett előadásokat is tartunk elsősorban az OPKM gyűjteményeiről, szolgáltatásairól, katalógusáról. A foglalkozás tematikája előzetes egyeztetés után kerül kidolgozásra. A megvalósítás történhet egy értekezlet, egy kurzus keretében vagy hallgatói, felsőoktatási könyvtári rendezvény keretében is.

Célok (pontos tematika függvényében):

 • a résztvevő ismerje meg az OPKM gyűjteményeit és szolgáltatási kínálatát,
 • értse meg az OPKM katalógus használatának alapjait,
 • legyen képes egyszerű témában önállóan szakirodalmat keresni az OPKM online katalógusában
 • értse meg, hogy az OPKM online szolgáltatásait távolról is érdemes használni, nemcsak beiratkozott olvasóként.

Munkaforma: előadás
Maximum létszám: a biztosított helyszín befogadóképesége
Időtartam: min. 25 perc


4.) Szakórák a szakkönyvtárban
A pedagógusképzést, könyvtárpedagógus-képzést és továbbképzések támogatása érdekében vállalunk szakkönyvtári szakórákat.
A könyvtári szakóra lényege, hogy valamely az OPKM könyvtári állományához illeszkedő témában olyan feladatot kapnak a hallgatók, melyet a könyvtár állományának és eszközeinek segítségével kell megoldaniuk.
Ezt a foglalkozást bármely a pedagógia területét érintő kurzus részeként ajánljuk, különös tekintettel a pedagógia, andragógia, óvó/tanító/tanár szakos hallgatókra, a pedagógus-továbbképzésen résztvevőkre.

Az OPKM online katalógusának ismeretében komplex órák is szervezhetők (Például a B) pont szerinti foglalkozás után).
Ezeken a foglalkozásokon a megrendelő oktató választ témakört. A pontos témát, a hallgatók által megoldandó feladatot, az óravázlatot az oktató az OPKM könyvtárosával közösen dolgozza ki. A foglalkozást kettős óravezetéssel közösen tartják meg. Példák a témakörökre:

 • A gyermek fogalma a különböző tudományterületeken,
 • Tankönyvválasztás,
 • 1990 pedagógiai szaksajtója,
 • Az 1970-es évek gyermekképe a gyerekkönyveken / a szaksajtón / a tankönyveken … keresztül,
 • XY szakirodalmi munkássága,
 • Középkorúak a felsőoktatásban,
 • Hátrányos helyzetű vagy-e?
 • Az andragógia főbb fogalmai,
 • Gyermekábrázolás a tankönyvekben/gyerekkönyvekben …

A foglalkozás hallgatói óravezetéssel is megszervezhető (oktatói támogatással). Emellett kihelyezett munkaközösségi ülés is szervezhető ily módon.


A szakkönyvtári szakóra kiemelt fejlesztési céljai:

 • a résztvevők információs mőveltségének fejlesztése, különös tekintettel a könyvtárhasználati, az információkeresési, és értelmezési készségekre,
 • a pedagógiai szakirodalom sokféleségének, hasznosítási módjainak bemutatása,
 • tapasztalatszerzés erről a közoktatásban elterjedt óratípusról,

A könyvtári szakórák hozzájárulnak az önálló tanulás fejlesztéséhez, az önálló kutatómunkára való felkészüléshez, a minőségi írásbeli feladatok elkészítéséhez, a gyakorlati pedagógiai munka színvonalának emeléséhez.


Szükséges előismeretek:

 • alapszintű számítógép-kezelői ismeretek,
 • bibliográfiai hivatkozás gyakorlatának ismerete,


Munkaforma: gyakorlat
Maximum létszám: 25 fő
Időtartam: min. 1,5 óra max. 8 óra


5.) Játékos foglalkozások a könyvtárban
Óvodások, iskolások számára a könyvtárhasználóvá nevelés részeként vállalunk interaktív, játékos könyvtárbemutatókat.

Célok (a korosztály és pontos tematika függvényében):

 • a tanuló tudatosítsa a könyvtárak szerepét a saját és mások életében,
 • értse meg, mihez és hogyan tud hozzájutni egy könyvtárban,
 • értse meg, mi a különbség a szakkönyvtár és más könyvtárak között
 • pozitív könyvtári élményt szerezzen, tapasztalja meg a támogató légkört,
 • nyerjen betekintést a könyvtár működésébe, kulisszatitkok (pl. tömör raktár),
 • kapjon irodalmi élményt.

Példák megközelítésekre, szituációs játékokra:

 • Írassuk be a könyvtárba az óvónénit/óvóbácsit/tanítónénit/tanítóbácsit!
 • A könyv útja a könyvtárban
 • Segítsünk egy olvasónak!
 • Mit/miből tanult nagyi és anyu, a dinoszauruszokról, az Északi középhegységről, Mátyás királyról, a héliumról, a mágnesességről …?

Munkaforma: gyakorlat
Maximum létszám: 25 fő
Időtartam: min. 45 perc
 

Online anyagok:

Foglalkozásvázlatok, példák: