Jogszabályok


00.) Iskolai könyvtárakat érintő jogszabályok
Itt a jogszabályok legfontosabb iskolai könyvtárakat konkrétan említő részleteit közöljük. A pontosság érdekében teljes szövegkörnyezetükben is tanulmányozza a törvényeket, rendeleteket!

összeállítja: Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens
domsody.andrea 'kukac' opkm.hu

A jogszabályok forrása:
Jogszabálykereső In: Ökrös Csaba (főszerk.): Magyarország.hu, Bp., MEH, URL: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Ajánlott irodalom: Tóth Viktória: Jogi útvesztők - kérdőjelekkel, Az iskolai könyvtárak jogi szabályozása, 2. átd. kiad. (Könyvtárpedagógiai füzetek, 4.) Bp., FPI, 2007. 56 p.

Utolsó módosítás: 2012. 07. 30.


01.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
11.§ (1) A tanuló joga különösen, hogy
[…]
c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő-létesítmények stb.);

17.§ (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható , aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők:
[…]
m) iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító a b)-e), illetve j) pontban felsorolt tanítói, tanári és könyvtáros végzettség és szakképzettség.

53.§ (6) Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.

114. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
[…]
b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a középiskolában
[…]
- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez;

c) kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén
[…]
- a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a lakhatás igénybevételekor;

121. § (1) E törvény alkalmazásában
[…]
18. intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a közoktatási intézmény, többcélú intézmény alapfeladatát (például óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés, nevelési tanácsadás, könyvtári szolgáltatás) látja el;

25. nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenység: a felsőoktatás, a köz- és felsőoktatási kutatás, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, a bölcsődei ellátás, a gyermekvédelmi ellátás, a közművelődés, a kultúra, a művészet, a könyvtár, a múzeum, a sport, a pályaválasztási tanácsadás, a szociális ellátás, a rehabilitáció és habilitáció, az iskola-egészségügyi ellátás;

Átmeneti rendelkezések
124. § (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének b)-e) és j) pontban felsorolt - az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsőfokú vagy középfokú könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik.

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez
[A törvény 15. §-ának (3) bekezdéséhez, 16. §-ának (4) bekezdéséhez, 39. §-ának (3) bekezdéséhez és a 118. § (3) bekezdéséhez]
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszáma , a költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei, a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező óraszáma a közoktatási intézményekben

Első rész
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott létszáma (a kötelező létszám *-gal van jelölve)
[…]
Pedagógusok
[…]
Iskolában és kollégiumban
1. Az iskolában a pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát
- az iskolai osztálylétszám,
- az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret,
- a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret,
- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret,
- a pedagógusok kötelező óraszáma
alapján kell megállapítani.

Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is ajánlott figyelembe venni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni.

2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát
- az 53. § (7) bekezdése szerinti kollégiumi heti kötelező foglalkozások száma és
- a pedagógusok kötelező óraszáma
alapján kell megállapítani.
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették, további egy könyvtáros tanár (tanító) alkalmazása ajánlott.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben
[…]
2. A nevelési-oktatási intézményekben - a feladatoktól függően - az 1. részben ajánlott foglalkoztatásokon túl
[…]
c) speciális végzettségű szakemberek [például orvos, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens , iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens, oktatástechnikus, számítógép-kezelő, számítógép rendszerprogramozó, laboráns, ügyviteli-gépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó] foglalkoztathatók,

Harmadik rész
A vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező óraszáma
Pedagógus-munkakörök és vezető beosztások, amelyekben a heti törvényes munkaidő kötelező óraszámból és a nevelő-, illetve nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, továbbá az egyes munkakörökre, vezető beosztásokra vonatkozó kötelező óraszámok

I.
B) Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus-munkakörök
[…]
- könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben: 22
- könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási intézményben: 14
- könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében: 21

II.
7. Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, óvodában az összes óvodai foglalkozás, kollégiumban az összes felkészítő kollégiumi foglalkozás, iskolában az összes - e törvény 52. §-ának (3) bekezdése alapján tervezett - kötelező tanórai foglalkozás öt százalékának megfelelő, egy nevelési évre, tanítási évre kiszámított időkeret áll rendelkezésre a nevelési-oktatási intézményben a következő feladatok ellátásához:
a) E keret terhére
[…]
- ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát), kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához.
[…]
10. Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár (tanító) a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a teljes munkaidő többi részének hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.02.) 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
97. § (1) A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában szereplő könyvtárral akkor rendelkezik az iskola, ha az megfelel a miniszter által kiadott szakmai követelményeknek és normatíváknak.03.) 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
3.§ (3) A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések előkészítésére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4.§ (2) Az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza:
[...]
j) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendjét.

4/A. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében - a közoktatási törvény 40.§ (9) bekezdése szerint - kell szabályozni egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően
[...]
d) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét,

6/C.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.

(2) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár igénybevételének, működésének szabályait az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjtőkörét - a szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kiadott - gyűjtőköri szabályzat határozza meg. A gyűjtőköri szabályzatot - elfogadása előtt - közoktatási szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel véleményeztetni kell. E rendelet 3. számú melléklete határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésénél meg kell tartani, illetve, amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.

(3) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt a könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata lehetővé teszi, továbbá az iskola, kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.

(4) A nyilvános könyvtár iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az alapító okirata feljogosítja, továbbá iskolai (kollégiumi) könyvtáros tanárt, tanítót alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

31.§ (1) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni
[...]
g) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,

38.§ (2) E rendelet alkalmazásában
a) dokumentum: a könyvtár által állományba vett, az alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges szak- és szépirodalmi, tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési könyv, tartós könyv, tankönyv, kotta, segédkönyv, időszaki és egyéb kiadvány, jogszabálygyűjtemény, közlönyök, az iskola, kollégium szabályzatai, pedagógiai programja, szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, információhordozók, beleértve a képi és az elektronikus ismerethordozókat is;

39/C.§ (5) Az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban meg kell teremteni a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések iskolai tárolásához.

54.§ (1) E rendelet 7. számú melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel - fenntartótól függetlenül - a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkezniük kell (a továbbiakban: kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék).

(2) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak, az iskolai (kollégiumi) könyvtárra vonatkozó előírások alkalmazása - fenntartótól függetlenül - kötelező, ha a nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény részére a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a rendelet hatálybalépése után adják ki, illetve ha az állami, az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény a rendelet hatálybalépése után kezdi meg a tevékenységét.

(3) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközöket és felszereléseket az alapító okiratban meghatározott tevékenységhez kell biztosítani. Nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény esetén a kötelező eszközök és felszerelések meglétének vizsgálatához, a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottakat is figyelembe kell venni.

(4) Ha az óvoda, kollégium fokozatosan kezdi meg tevékenységét, az eszközöket és felszereléseket a ténylegesen ellátott feladatokhoz kell fokozatosan megteremteni. Ha az iskola nem valamennyi évfolyamon kezdi meg tevékenységét, az eszközöket és felszereléseket felmenő rendszerben lehet beszerezni oly módon, hogy - a nevelő- és oktatómunka megkezdésekor, ezt követően felmenő rendszerben - az adott évfolyam mellett legalább a következő évfolyam indításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésre álljanak. Új iskola, kollégium indítása esetén az induló könyvtári állomány száma nem lehet kevesebb az előírt állomány ötven százalékánál. A teljes könyvtári dokumentumállományt három év alatt kell elérni.

(5) Ha a nevelési-oktatási intézmény 1998. szeptember 1-je előtt kezdte meg a működését, a jegyzékben foglaltak alkalmazása 2003. szeptember l-jétől kötelező, kivéve, ha a nevelési-oktatási intézmény a közoktatási törvény 128. § (17) bekezdésében leírt módon legkésőbb 2008. augusztus 31-ig halasztást kapott.

(12) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

3. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
Az iskolai (kollégiumi) könyvtárak működése

Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésének szakmai követelményei

1. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár alapkövetelményei:
- legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére, és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
- könyvtárostanár (-tanító) alkalmazása,
- legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
- szabadpolcos állományrész biztosítása,
- tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása.

2. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és információhordozókat, amelyekre az iskolai (kollégiumi) nevelő és oktató tevékenységéhez szükség van. Az iskolai (kollégiumi) könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel.

3. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai (kollégiumi) könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral.

Az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai

1. Az iskolai könyvtár alapfeladata
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
- tanórai foglalkozások tartása,
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

2. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen:
- tanórán kívüli foglalkozások tartása,
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása,
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása,
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működése

1. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni.

2. A közoktatási intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

3. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni az iskolai (kollégiumi) könyvtár
a) könyvtárhasználóinak körét,
b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját,
c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit,
d) a könyvtárhasználat szabályait,
e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét.

4. A szervezeti és működési szabályzatnak a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni.

5. Az iskolai (kollégiumi) könyvtárban könyvtáros asszisztens az lehet, aki középiskolai végzettséggel és legalább középfokú könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. A könyvtáros asszisztens a könyvtáros tanár irányításával közreműködik az állomány nyilvántartásba vételével, a raktári rend fenntartásával, az állomány megóvásával, a dokumentumok könyvtári szerelésével, adatbevitelével kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá elláthat minden olyan feladatot, amely megfelel a szakmai végzettségének.

7. számú mellékleta 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről

ÓVODA

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
7. Nevelőtestületi szoba

-könyvtári dokumentum -500- pedagógiai szakirodalom, folyóirat, jogszabálygyűjtemény, mesekönyvek stb. az óvodapedagógusok felkészüléséhez
-könyvszekrény -2- legalább ötszáz könyvtári dokumentumnak

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben az óvoda nevelési programja szerint; képeskönyvekből, képes mesekönyvekből gyermekcsoportonként legalább 15 féle 3-3 példányban

ISKOLA

I. HELYISÉGEK
-könyvtár -iskolánként 1- a legalább nyolc évfolyammal alapított általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, szakmunkásképző iskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el
-könyvtárszoba -iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- ha nem előírás az iskolai könyvtár vagy a székhelyen, telephelyen nem működik könyvtár; amennyiben nem működik a székhelyen, telephelyen legalább négy osztály, a könyvtárszoba tanteremben is kialakítható

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
10. Könyvtár
-tanulói asztal, szék -egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben- életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval
-egyedi világítás -olvasóhelyenként 1-
könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással
-szekrény (tároló) -háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére -
- tárolók, polcok, szabadpolcok -2-
-létra (polcokhoz) -1-
-telefon -1- közös vonallal is működtethető
-fénymásoló -1-
-számítógép, nyomtató -1-1-
-video (lejátszó, felvevő) televízióval -1-
-CD vagy lemezjátszó -1-
-írásvetítő -1-

11. Könyvtárszoba
-asztal -3- legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatásának feltételeiről, illetve az iskolai könyvek, tankönyvek, segédkönyvek elhelyezéséről gondoskodni kell
-szék -6-
-könyvtári dokumentum (tanári, tanulói felkészüléshez) -ötszáz-
-könyvespolc vagy szekrény -ötszáz könyvtári dokumentum elhelyezésére
-egyedi világítás -olvasóhelyenként 1-

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
-CD vagy lemezjátszó -iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol szükség szerint elhelyezhető
-video (lejátszó) televízióval -iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol szükség szerint elhelyezhető

KOLLÉGIUM (diákotthon)


I. HELYISÉGEK
-könyvtár -kollégiumonként 1- a legalább kettőszáz tanuló befogadására létesített kollégiumban, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el
- könyvtárszoba -kollégiumonként (székhelyen és telephelyen) 1- ahol a könyvtár nem kötelező, továbbá, ha a székhelyen, telephelyen nem működik a könyvtár

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)
6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)

III. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
tankönyvek, szakkönyvek, kötelező olvasmányok a kollégium feladata szerinti iskolatípusoknak megfelelően könyvtárban, könyvtárszobában elhelyezve

ALAPFOKÚ MŰVÉSZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI
I. HELYISÉGEK
-könyvtár -iskolánként 1- ha az intézményt legalább hat évfolyammal alapították
-könyvtárszoba -iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- ha nem működik könyvtár, a könyvtárszoba kötelező a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották, hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek, videokazetták stb. elhelyezésére

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE
-könyvtár (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint), továbbá
--kétkazettás magnó -1-
-könyvtárszoba (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint)


04.) 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
3. § (1) Az iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatával kapcsolatosan az e rendeletben foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A szakfelügyelet feladatai az iskolai könyvtárak esetében:
a) ellenőrzi a könyvtári szakmai tevékenységről szóló jogszabályok érvényesülését,
b) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben,
c) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,
d) ellenőrzi a kulturális célú központi költségvetési támogatások felhasználását,
e) ellenőrzi az iskolai könyvtári szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását.
(3) Iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára csak az a szakértő kaphat megbízást, aki szerepel a közoktatásról szóló törvény szerint elkészített országos szakértői névjegyzékben is.
(4) A szakfelügyeleti vizsgálatot a közoktatásról szóló törvény szakmai ellenőrzés lebonyolításáról szóló rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni.
(5) Az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszerét az oktatási miniszter és a miniszter által létrehozott, az iskolai könyvtárakkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter hagyja jóvá és közzéteszi mind az Oktatási, mind a Kulturális Közlönyben.
7. § (1) A Könyvtári Intézet a minisztérium előírása szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében.
(2) A megyei könyvtárak a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesznek részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.
(3) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56042.33293705.) Közlemény az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszeréről
1. Az iskolai könyvtárak létét igazoló dokumentum vizsgálata.
2. A tanulóknak, pedagógusoknak megfelelő nyitva tartás biztosítása.
3. Az iskola nevelő-oktató tevékenységéhez szükséges különböző típusú könyvtári dokumentumok és az azok használatához szükséges eszközök, dokumentumok tartalmilag széles körének megléte.
4. Az iskolai könyvtár használati szabályzata megfelelősége a könyvtári és az iskolai könyvtárra vonatkozó jogszabályok tükrében.
5. Az iskolai könyvtár részvétele a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban
a) az iskolai könyvtár technikai felkészültsége a szolgáltatások igénybevételére (internet, e-mail, fax, nyomtató),
b) az iskolai könyvtár felkészültsége a kizárólag az ő gyűjteményében meglévő dokumentumok szolgáltatására (másológép, szkenner),
c) az iskolai könyvtáros speciális szakismerete a szolgáltatások igénybevételére (a pedagógiai intézetek könyvtárainak, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásainak ismerete, a lelőhely-nyilvántartás használata),
d) az iskolai könyvtár propagandája az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásairól.
6. Az iskolán belül különböző helyre (pl.: szaktanterem, kollégium) elhelyezett könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartásának vezetése.
7. A megyei pedagógiai intézetek és az iskolai könyvtár együttműködésének dokumentumai.
8. A statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelő nyilvántartások vezetése.
9. Egy osztály könyvtári célú foglalkoztatására is alkalmas helyiség megléte.
10. Az állomány nagyobb részének szabad polcos elhelyezése.
Budapest, 2002. május 24.
Jóváhagyom:
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Megjelent:
Kulturális Közlöny, 2002., 11. sz., 594. p.


06.) 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről
A rendeletet a 32/2008-as OKM rendelet 18.§ (4)c) pontja hatályon kívül helyezte.


07.) 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
1.§ A helyi önkormányzatok által önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott pedagógiai intézet, pedagógiai kabinet, pedagógiai szolgáltató intézet stb. (a továbbiakban együtt: pedagógiai intézet) alapító okirata határozza meg, hogy a pedagógiai intézet a Kt. 36.§-ának (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakterületei közül melyeket látja el (a továbbiakban: alaptevékenység).

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása
[…]
9.§ (1) A pedagógiai tájékoztatás [Kt. 36.§ (2) bekezdés c) pont] ellátásának eszközei és módszerei különösen:
a) pedagógiai szakkönyvtár működtetése, ennek keretén belül a tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése, bibliográfiai szolgáltatások ellátása, iskolai, kollégiumi könyvtárak tevékenységének módszertani segítése,

(2) A pedagógiai szakkönyvtár a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal, továbbá a különféle területek szaktanácsadóival. A pedagógiai szakkönyvtár szakmai követelményeit és a működésére vonatkozó általános szabályokat e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

3. számú melléklet a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelethez

A pedagógiai szakkönyvtárak működése
I. A könyvtár működtetésének általános követelményei

3. A pedagógiai szakkönyvtár kapcsolatot tart az iskolai, kollégiumi könyvtárakkal, a pedagógusképzésben, -továbbképzésben részt vevő egyetemek, főiskolák könyvtáraival, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival és a nyilvános könyvtárakkal.

II. A pedagógiai szakkönyvtár feladatai
1. A pedagógiai szakkönyvtár alapfeladatai:
[…]
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint más nyilvános könyvtárak, a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének dokumentumairól, szolgáltatásairól,

2. Az iskolai, kollégiumi könyvtárak részére nyújtott szolgáltatások:
- részvétel könyvtárostanárok (tanítók) és más könyvtári szakemberek továbbképzésében,
- könyvtári információs szolgáltatás fenntartása az iskolai, kollégiumi könyvtári szakterületen,
- a könyvtári állománygyarapítást segítő tájékoztatás nyújtása,
- közreműködés az iskolai (kollégiumi) könyvtári szaktanácsadásban.

III. A pedagógiai szakkönyvtár működésének általános szabályai
3. A beiratkozott könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
d) információ a könyvtár és az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

4. [...] Az iskolai, kollégiumi könyvtári hálózat részére nyújtott szolgáltatásokért kérhető ellenszolgáltatás megállapítása e rendelet 11.§-ában foglaltak szerint történhet.


08.) 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
6.§ (2) Az iskola igazgatója döntése előtt felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból , könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

7.§ (4) Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.

8.§ (7) [...] Az iskola a (4) bekezdés a)-f) pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el.

(10) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból elsősorban a normatív kedvezményeket kell biztosítani. A fennmaradó összegből támogathatók a normatív kedvezményre nem jogosult tanulók, továbbá a tanulói munkatankönyv, munkafüzet megvásárlásához támogatás nyújtható. A normatív hozzájárulásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére a normatív kedvezmények biztosításához szükséges tankönyv, a fennmaradó összegből ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program szerezhető be.

(11) A normatív kedvezmények biztosításában a kollégium is közreműködhet. A kollégium közreműködése esetén a (8) bekezdésben foglaltakat a kollégiumi könyvtár-kölcsönzés tekintetében is alkalmazni kell. A kollégium közreműködése esetén az iskolai könyvtár fejlesztésére rendelkezésre álló összeg a kollégiumi könyvtár fejlesztésére is felhasználható az e törvény 7. §-ának (4) bekezdésében és e § (10) bekezdésében meghatározottak szerint.

(13) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában, az iskolai tankönyvrendelés teljesítésében - az iskolával kötött megállapodás alapján - közreműködhet a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, továbbá más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó. Jogszabály határozza meg, hogy a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság milyen esetben köteles részt venni a tankönyvellátás feladatainak a végrehajtásában, a tankönyvkölcsönzés megszervezésében.

8/D.§ (1) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség közreműködésével is megszervezheti. [...]
(4) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai könyvtári ellátást is - használták-e fel.

8/E.§ A kis példányszámú nemzetiségi, szakmai, speciális tankönyvforgalmazás keretében az iskolák részére eljuttatott tankönyveket az iskolai könyvtárban, könyvtárszobában kell elhelyezni, és könyvtári kölcsönzés útján kell a tanulókhoz eljuttatni. A tankönyv az iskolai könyvtártól megvásárolható az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételekkel és használati idő eltelte után.


09.) 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
22.§ (1) Az iskola igazgatója minden év november 15-éig köteles felmérni, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. […]

(12) Az iskolának legkésőbb június 10-éig - a helyben szokásos módon - közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

(13) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség - általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén a Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - közreműködésével (a továbbiakban együtt: közreműködők) is megszervezheti. […] A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a közreműködők részére megküldött tankönyvet kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai könyvtári ellátást is - használták-e fel.

26/D.§ (1) A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem tagadhatja meg a tankönyv-forgalmazási szerződés megkötésére irányuló iskolai megkeresést, kivéve, ha nem sikerül olyan ellenszolgáltatásban megállapodni, amely fedezi a gazdaságilag indokolt költségeket.


10.) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
[A Kjt. 66.§-ának (2) és (4) bekezdéséhez]
14/A.§ (2) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a pedagógust
f) az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásakor, ha könyvtárosi végzettsége mellett tanári, tanítói […] szakképzettséggel rendelkezik.

Melléklet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelethez

Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök
I.
Közoktatási intézmények
Pedagógus-munkakörök
könyvtárostanár (tanító) F G H I J

Egyéb munkakörök
könyvtáros technikus D E F
könyvtáros asszisztens D E F

III.
5. Műszaki dolgozó munkakörbe kell besorolni a szakképesítéshez kötött feladatot ellátó közalkalmazottat, pl. a szakmunkást, a karbantartó műhely vezetőjét, a szakképzett konyhai alkalmazottat, a szakképzett könyvtári raktárost, a szakképzett könyvtári kezelőt, a szakképzett levéltári kezelőt, a szakképzett fűtőt.


11.) 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
1. § (1) A közoktatási szakértői tevékenységre jogosult szakértőkről az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Országos szakértői névjegyzéket állít össze szakterületenkénti csoportosításban, a szakirány megjelölésével.
(2) Közoktatási szakértői szakterületek, szakirányok:
k) az iskolai könyvtár;


12.) 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
17.§ (7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és a költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a közoktatási intézmény tulajdonába kerülnek.


13.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
2. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez

I. Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekről és fenntartóikról
A közoktatási feladatokat ellátó intézmények, illetve azok fenntartói a KIR rendszerében feldolgozott közérdekű adataikat az Oktatási Hivatal által fenntartott honlapon a következők szerint hozzák nyilvánosságra.

Az iskolák
2. Ismertetni kell az intézmény személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok nevét, - az érintett hozzájárulásával - iskolai végzettségét és szakképzettségét, azt, hogy milyen tantárgyat oktatnak. This text is hexcolor Rövid ismertetőt kell adni az intézmény tantermi ellátottságáról, az iskolai könyvtárról, a testnevelési órák, a mindennapos testedzés megszervezéséről, a szaktantermekről.

A kollégiumok, diákotthonok
2. Ismertetni kell a kollégium személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok nevét, - az érintett hozzájárulásával - iskolai végzettségét és szakképzettségét. Rövid ismertetőt kell adni a kollégium helyiségellátottságáról, az elhelyezési körülményekről, a szabadidős-helyiségekről, a kollégiumi könyvtárról, a szaktantermekről.


14.0.) Tantervek14.1.) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések
3.§ (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos (tanórai és tantermi) szervezési formáktól eltérő módon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása (projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás stb.).

12.§ (3) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet, továbbá a módosítására kiadott 63/2000. (V. 5.) Korm. rendelet többi rendelkezése 2004. szeptember 1-jén az iskola első évfolyamán, ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben a következő évfolyam tekintetében, teljes egészében 2017. augusztus 31-én hatályát veszti.

Melléklet a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A NEMZETI ALAPTANTERV
III. RÉSZ
AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI

[Mind a kulcskompetenciák, mind a kiemelt fejlesztési feladatok között több olyan terület van, amely szorosan kapcsolódik a könyv- és könyvtárhasználathoz. Itt most azt az egyet emeljük ki, amely konkrétan nevesíti is.]

A kiemelt fejlesztési feladatok
A tanulás tanítása
[…]A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.
A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. […]

VII. RÉSZ
A NAT FELÉPÍTÉSE
II. FEJEZET
[A rendelet ezen része tartalmazza az egyes műveltségi területek alapelveit, fejlesztési követelményeit. Ezeket terjedelemi és szerkezeti okok miatt itt nem közöljük. A könyvtárhasználat önállóan az Informatika műveltségi területen belül található, de minden más terület is tartalmaz fejlesztési követelményeket a könyv- és könyvtárhasználat területén.]

Az egyes NAT-ok teljes szövegei elérhetők az oktatásért felelős minisztérium honlapjáról:
www.okm.gov.hu


14.2.) 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
2. számú melléklet a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Második rész
Az érettségi vizsgatárgyak általános követelményei

INFORMATIKA
Érettségi vizsga általános követelményei

Középszinten:
A tanuló adjon számot arról, hogy:
[…]
- ismeri az információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásait és képes a változásokhoz alkalmazkodni;
- képes a könyvtári informatikai (hagyományos és számítógépes) rendszerek lehetőségeinek felhasználására;
- képes a további szakmai fejlődésre.

Tartalmi követelmények
Középszint
1. Információs társadalom
Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban:
- Informatikai alapfogalmak.
- Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos meghatározása.
- Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével.
Közhasznú magyar információs adatbázisok
- Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet.
- Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban.

9. Könyvtárhasználat
Könyvtárak:
- A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói.
- Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök.
Információkeresés:
- Katalógusok, számítógépes információkeresés.

Emelet szint
1. Információs társadalom
Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban:
- Informatikai alapfogalmak.
- Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos meghatározása.
- Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével.
Közhasznú magyar információs adatbázisok
- Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet.
- Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban.

9. Könyvtárhasználat
Könyvtárak
- A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói.
- Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök.
Információkeresés:
- Katalógusok, számítógépes információkeresés.

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK
Érettségi vizsga általános követelményei

A művelődési és kommunikációs alapismeretek érettségi vizsga célja
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó:
[…]
- képes-e információs és kommunikációs technológiák önálló alkalmazására;
- képes-e a könyvtári informatikai (hagyományos és számítógépes) rendszerek lehetőségeinek felhasználására;

Tartalmi követelmények
Az információs társadalom
- Ismerje az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásait és hatásait a mindennapi életben, munkában, szórakozásban stb.
- Tudjon keresni számítógépes katalógusokban és adatbázisokban, ismerje a jelentős, közhasznú magyar információs adatbázisokat.


14.3.) 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
Melléklet a 40/2002. (V. 24.) OM rendelethez
[9. számú melléklet a 38/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez]
14.4.) 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
3. számú melléklet a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelethez
Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

A rendelet a következő fejlesztési területeken nevesíti a könyvtárat:
1. Tanulásmódszertan
2. Önismeret, pályaválasztás
3. Művészet és információs kultúra
6. Egyén és közösség
7. Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság

A pontos szövegrészleteket terjedelmi okok miatt itt nem közöljük.


14.5.) 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
3. számú melléklet a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelethez
Célnyelvi kerettantervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz

Általános iskola
Közös követelmények
-Tanulás
[…] Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen.

Kerettanterv a célnyelvi civilizáció tantágy tanításához (Középiskola)

-Munkaformák
[...] A tanórán belüli munka mellett fordítsunk figyelmet a tanórán kívüli munkaformákra is (önálló kutatómunka és projektmunka), amelyek során a tanulók megtanulnak tanári segítség nélkül, önállóan dolgozni (például könyvtárhasználat, interjú, felmérés készítése).

-Tanulói tevékenységek:
[…]
--kézikönyvek használata,

-A „Célnyelvi civilizáció” tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival
Feltételek

Az órákat célszerű olyan szaktanteremben tartani, ahol rendelkezésre állnak, illetve használhatók a szükséges tanári és tanulói segédletek: kézikönyvek, szöveggyűjtemények, képzőművészeti albumok, újságok, folyóiratok, prospektusok, képek, filmek, hanganyag, statisztikai táblázatok, CD-ROM-ok, illetve írásvetítő magnetofon, tv, videolejátszó, számítógép internetkapcsolattal. […]


14.6.) 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez
A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve

3. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztésének elvei
3.3. A vak és a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulók iskolai fejlesztése
3.3.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél

Informatika
A könyvtári ismeretek tartalmazza a Braille-, valamint a hangos könyvtárak (kazetták, CD-k, digitális könyvek) használatát.

3.4. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók iskolai fejlesztése
3.4.1.1. Kiemelt fejlesztési feladatok
Tanulás
[…] Lehetővé kell tenni számukra, hogy használják az iskolai könyvtárat, megismerjék azokat a speciális programokat és készülékeket (nagyítóprogramok, kiegészítő egységek), a rendelkezésre álló hangos-könyvtárat (kazetták, digitális könyvek), amelyek az egyéni eligazodásukat, tudásbővítésüket segítik.

3.4.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
Informatika
[…]
A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatára korlátozódik azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermek tanuljon meg ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájékozódni. Lehetőség szerint ismerje a hangos könyvtárat és igénybevételét.

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése
5.6. A NAT alkalmazása
5.6.3. Műveltségi területek
5.6.3.8. Informatika
[…]
b) Könyvtárhasználati ismeretek
Dokumentumismeret
- Különböző dokumentumfajták megismerése, csoportosítása.
- Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás számítógépes adatbázisaival; keresés kijelölt feladatra, dokumentum választása adott tantárgyi feladathoz.
- Az osztály életével kapcsolatos dokumentumok létrehozása, nyomtatása.
Fejlesztési feladatok
- Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével.
- Annak megtanulása, hogy a kész alkotások egy átlátható rendezett formában legyenek tárolva a későbbi felhasználás, illetve a könyvtár bővítése érdekében.

Általános könyvtárhasználati ismeretek
- A szabadpolcos kézikönyvtár használata, lexikonok, enciklopédiák.
- A betűrendes katalógus használata szerző és cím szerint.
- Az önálló könyvtári ismeretszerzés főbb lépései, rendszerezése az aktuális érdeklődéshez igazodva.
Fejlesztési feladatok
- Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megtanulása, szokások kialakítása.

5.6.3.9. Életvitel és gyakorlati ismeretek
a) Egészség- és szabadidő-kultúra
Fejlesztési feladatok
[…]
-Információgyűjtés segítséggel (ismeretterjesztő források, dokumentumok, zsebkönyvek, szakkönyvek, lexikonok).

3. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez
A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelve

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának legfontosabb területei és a fejlesztés feladatai
A fejlesztés területei
Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a kommunikáció kulturált formáinak elsajátítása
5. A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ kommunikációs normáinak megtanulása és gyakorlása
A tágabb világban való viselkedés szabályainak elsajátítása
Az iskolán kívüli színterekre jellemző viselkedési formákat segíteni kell elsajátítani. Más és más az elfogadható viselkedés a játszótéren, a könyvtárban, az áruházban, uszodában, étteremben, vendégségben vagy éppen egy szalonnasütés alkalmával stb. Az oktatás során ezeket a normákat is közvetíteni kell a tanulók felé.


14.7.) 32/1997. (XI.5.) MKM r. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
Minden kisebbség tantervi irányelveiben több helyen is szerepelnek a könyv- és könyvtárhasználati fejlesztési célok. Ezeket terjedelmi és szerkezeti korlátok miatt itt nem közöljük.


23.0) KÉSŐBB HATÁLYBA LÉPŐ JOGSZABÁLYOK23.1) 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
Ez a törvény – a kivételektől eltekintve – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

9. § (3) A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.


23. Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben

32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:
c) a fenntartó egyház az iskola számára előírhatja valamely – az oktatásért felelős miniszter által kiadott – kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség

46.§ (5) 2013. szeptember 1-én lép hatályba Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

(6) A tanuló joga különösen, hogy
c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást


35. A pedagógus kötelességei és jogai

62.§ (12) 2013. szeptember 1-én lép hatályba: Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.

63.§ (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket,

i) az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket,


54. Átmeneti és vegyes rendelkezések

96. § (6) A tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési támogatás terhére a készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő iskolai oktatáshoz a szakmai munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével a pedagógiai programban foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, digitális ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak tankönyvet.

97.§ (22) A 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

98.§ (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik.


2. melléklet a 2011. évi CXC. Törvényhez 2013. szeptember 1-én lép hatályba
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma


1. sor Munkakör Feltétel Létszám
10. sor könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 1-100 tanuló között 0,5
11. sor könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 101-500 tanuló között 1
12. sor könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 500 tanuló felett 2


3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettség
és szakképzettségi követelményei


1. sor A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai / Nevelési-oktatási intézmények Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség
14. sor könyvtárostanár (tanító) könyvtárpedagógia-tanár,
informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus