Jogszabályok


00.) Iskolai könyvtárakat érintő jogszabályok

Itt a jogszabályok legfontosabb iskolai könyvtárakat konkrétan említő részleteit közöljük. A pontosság érdekében teljes szövegkörnyezetükben is tanulmányozza a törvényeket, rendeleteket!

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtár a köznevelési intézmény része, vagyis minden az intézményekre általában vonatkozó jogszabály az iskolai könyvtárakra is alkalmazandó. Ugyanígy az iskolai könyvtárban dolgozó szakemberek tekintetében pedig a köznevelési intézmények alkalmazottaira, a könyvtárostananító/tanár munakörben foglalkoztatottakra pedig minden pedagógusokra vonatkozó jogszabályt is át kell tekinteni.

Összeállítja: Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári referens (domsody.andrea 'kukac' opkm.hu)

                                                                                                  Utolsó módosítás: 2018. 10. 03.


01.) 2011. évi CXC. törvény a NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

2. Értelmező rendelkezések
4. § E törvény alkalmazásában

5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja,

18. A többcélú intézmény
20.§ (7) Nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység:
a) a felsőoktatás, a köz- és felsőoktatási kutatás, a közművelődés, a kultúra, a művészet, a könyvtár, a muzeális intézményi feladat, a sport,

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei ésjogai, a tankötelezettség
46.§ (6) c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,

35. A pedagógus kötelességei és jogai
62.§ (12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.

63.§ (1) i) az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket,

54. Átmeneti és vegyes rendelkezések
98. § (1) Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.

98.§ (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik.

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei

14. sor: Pedagógus-munkakör: könyvtárostanár (tanító)
Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség: könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.329881


02.) 1997. évi CXL. törvény a MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKRŐL, A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSRÓL ÉS A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

A törvény hatálya

5.§ (2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására vonatkozó szabályok tekintetében e törvény hatálya kiterjed a nem nyilvános könyvtárakra is.

(3) A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem nyilvános könyvtárakra is. Vegyes rendelkezések

97. § (1) A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában szereplő könyvtárral akkor rendelkezik az iskola, ha az megfelel a miniszter által kiadott szakmai követelményeknek és normatíváknak.

3. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez Országos szakkönyvtár:
g) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.315798


03.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NÉVHASZNÁLATÁRÓL

4. A szervezeti és működési szabályzat
4.§ (2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
g) az alapfokú művészeti iskola kivételével az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét
tartalmazza.

30. A kötelezően használt nyomtatványok
92.§ (2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza
k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) nevelési évenként,

36. A diákönkormányzat
120.§ (5) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl –
f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
ki kell kérni.

63. Az eszköz- és felszerelési jegyzék
161.§ (4) […] Új iskola, kollégium indítása esetén azinduló könyvtári állományba tartozó dokumentumok száma nem lehet kevesebb az előírt állomány ötven százalékánál. A teljes könyvtári dokumentumállományt három év alatt kell elérni.

64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok

163.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai, kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.

(4) Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel.

(5) Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek sajátos rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.

164.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt a könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata, szakmai alapdokumentuma lehetővé teszi, továbbá az iskola, kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.

(2) A nyilvános könyvtár iskolai, kollégiumi könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma feljogosítja, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárostanárt, könyvtárostanítót alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

165.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye
a) legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel.

(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral.

(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.

166.§ (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata
a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása.

(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

167.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni.

(2) A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

(3) Akönyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, kollégiumi könyvtár
a) könyvtárhasználóinak körét,
b) esetén a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját,
c) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit,
d) gyűjtőköri szabályzatát,
e) használatának szabályait,
f) nyitva tartásának és a kölcsönzésnek a módját és idejét,
g) tankönyvtári szabályzatát, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat,
h) katalógusszerkesztési szabályzatát.

(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni.

191/A.§ (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a közgyűjtemények nevelési-oktatási feladatainak végrehajtását.

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről

1. Ó V O D A
I. HELYISÉGEK

12. sor: nevelőtestületi és könyvtárszoba
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári dokumentum befogadására legyen alkalmas, az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

8. Nevelőtestületi szoba
58. sor: könyvtári dokumentum 500
Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

59. sor: Könyvszekrény 2
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen.

2. I S K O L A
I. HELYISÉGEK

17. sor: könyvtár
iskolánként 1
Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.

A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a használók által könnyen megközelíthető helyiség kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer könyvtári dokumentum befogadására, az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására.

18. sor: Könyvtárszoba
tagintézményenként 1
ha nem előírás az iskolai könyvtár vagy a telephelyen nem működik könyvtár (ha nem működik legalább négy osztály, a könyvtárszoba tanteremben is kialakítható)

19. sor: Könyvraktár
iskolánként 1
általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

110.sor: 11. Könyvtár
111. sor: tanulói asztal, szék
egy iskolai osztály, egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben
életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval

112. sor: egyedi világítás
olvasóhelyenként 1

113. sor: könyvtárosi asztal, szék 1-1
asztal egyedi világítással

114. sor: szekrény (tároló)
háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére

115. sor: tárolók, polcok, szabadpolcok 2

116. sor: létra (polcokhoz) 1

117. sor: Telefon 1
közös vonallal is működtethető

118. sor: Fénymásoló 1

119. sor: számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 1-1

120. sor: Televízió 1

121. sor: CD vagy lemezjátszó 1

122. sor: Írásvetítő vagy projektor 1

123. sor: 12. Könyvtárszoba

124. sor: tanulói asztal, szék
legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatására elegendő mennyiségben
életkornak megfelelő méretben

125. sor: könyvtárosi asztal, szék 1-1
asztal egyedi világítással

126. sor: könyvespolc, szekrény
legalább ötszáz könyvtári dokumentum elhelyezésére

3. K O L L É G I U M
I. HELYISÉGEK

6. sor: Könyvtár
kollégiumonként 1
A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a használók által könnyen megközelíthető helyiség kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer könyvtári dokumentum befogadására, az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztálylétszám egyidejű foglalkoztatására.

7. sor: Könyvraktár
kollégiumonként 1
Amennyiben a feladatot nem nyilvános könyvtár látja el.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

19. sor: 5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)

20. sor: 6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)

III. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

5. sor tankönyvek, szakkönyvek, kötelező olvasmányok
a kollégium feladata szerinti iskolatípusoknak megfelelően
könyvtárban, könyvtárszobában elhelyezve

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK
A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI
I. HELYISÉGEK

8. sor: Könyvtár (adattár)
iskolánként (székhelyen) 1
a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották, hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek stb. elhelyezésére – saját épülettel rendelkező intézmény esetében.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE

7. sor: könyvtár
(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint),

5. TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

Az Nkt. 20. §-ának felhatalmazásával létesíthető többcélú intézményen belül az adott intézményegységek kialakításakor az e melléklet szerinti intézménytípusra előírt minimumfeltételeket kell teljesíteni,

A funkcionális egységek (mint pl.: a szaktantermek, a könyvtár, a tornaterem, a tornaszoba, a gyógytestnevelési/erőnléti terem, az ebédlő, a konyha, mosogató, tálaló, illemhelycsoportok, mosó, vasaló, szárító helyiségek, aula, többcélú helyiség - szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására -, udvar) közös használatra is kialakíthatóak.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.333318#foot_321_place


04.) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉRŐL ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL

16. Vegyes és átmeneti rendelkezések
35.§ (6) Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik–tizenkettedik évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is figyelembe lehet venni.

39/E.§ (3) Az R.1. hatályba lépését megelőzően „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt könyvtáros a munkakörét továbbra is betöltheti, ha az R.1. hatálybalépését követő egy éven belül megkezdi a munkakör betöltésére jogosító képzettség megszerzésére irányuló képzést. Ellenkező esetben közalkalmazotti jogviszonya 2016. szeptember 1-jén megszűnik. Ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a könyvtáros a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt az R.1. hatálybalépését követő tíz éven belül betölti.

2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

7. sor könyvtáros: E-J
30. sor: könyvtáros technikus: D-F
31. sor: könyvtáros asszisztens: D-F

4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

6. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1–250 tanuló között - 0,5

7. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 251–1000 tanuló között - 1

8. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1000 tanuló felett - 2

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.333156


05.) 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a KÖNYVTÁRI SZAKFELÜGYELETRŐL

3.§ (1) Az iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatával kapcsolatosan az e rendeletben foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A szakfelügyelet feladatai az iskolai könyvtárak esetében:

a) ellenőrzi a könyvtári szakmai tevékenységről szóló jogszabályok érvényesülését,
b) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben,
c) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,
d) ellenőrzi a kulturális célú központi költségvetési támogatások felhasználását,
e) ellenőrzi az iskolai könyvtári szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását.

(3) Iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára csak az aszakértő kaphat megbízást, aki szerepel a közoktatásról szóló törvény szerint elkészített országos szakértői névjegyzékben is.

(4) A szakfelügyeleti vizsgálatot a közoktatásról szóló törvény szakmai ellenőrzés lebonyolításáról szóló rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni.

(5) Az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszerét az oktatási miniszter és a miniszter hagyja jóvá és közzéteszi mind az Oktatási, mind a Kulturális Közlönyben.

7.§ (3) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56042.332937


06.) KÖZLEMÉNY AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK SZAKFELÜGYELETÉNEK RÉSZLETES SZEMPONTRENDSZERÉRŐL

1. Az iskolai könyvtárak létét igazoló dokumentum vizsgálata.

2. A tanulóknak, pedagógusoknak megfelelő nyitva tartás biztosítása.

3. Az iskola nevelő-oktató tevékenységéhez szükséges különböző típusú könyvtári dokumentumok és az azok használatához szükséges eszközök, dokumentumok tartalmilag széles körének megléte.

4. Az iskolai könyvtár használati szabályzata megfelelősége a könyvtári és az iskolai könyvtárra vonatkozó jogszabályok tükrében.

5. Az iskolai könyvtár részvétele a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban
a) az iskolai könyvtár technikai felkészültsége a szolgáltatások igénybevételére (internet, e-mail, fax, nyomtató),
b) az iskolai könyvtár felkészültsége a kizárólag az ő gyűjteményében meglévő dokumentumok szolgáltatására (másológép, szkenner),
c) az iskolai könyvtáros speciális szakismerete a szolgáltatások igénybevételére (a pedagógiai intézetek könyvtárainak, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásainak ismerete, a lelőhely-nyilvántartás használata),
d) az iskolai könyvtár propagandája az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásairól.

6. Az iskolán belül különböző helyre (pl.: szaktanterem, kollégium) elhelyezett könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartásának vezetése.

7. A megyei pedagógiai intézetek és az iskolai könyvtár együttműködésének dokumentumai.

8. A statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelő nyilvántartások vezetése.

9. Egy osztály könyvtári célú foglalkoztatására is alkalmas helyiség megléte.

10. Az állomány nagyobb részének szabad polcos elhelyezése.

Budapest, 2002. május 24.

Jóváhagyom: Rockenbauer Zoltán s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

Megjelent: Kulturális Közlöny, 2002., 11. sz., 594. p.


06.) 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKRŐL ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS FELTÉTELEIRŐL

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
5. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:
a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

(2) A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása
26.§ (4) a) Tantárgygondozói szakterületek:
at) Iskolai könyvtári,

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.332958#foot_16_place


08.) 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKI MEGBÍZÁS FELTÉTELEIRŐL

1. melléklet a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez A szakértői szakterületek és szakirányok

10. iskolai könyvtár szakterület,

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174548.333160


09.) 2013. évi CCXXXII. törvény a NEMZETI KÖZNEVELÉS TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

4.§ (1) b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott, négy vagy öt évfolyammal működő középiskolákban, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolában alkalmazott tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosított
állami támogatás fedezetét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától [!] történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165758.328064


10.b) 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSéről
7. melléklet a 2017. évi C. törvényhez 7. melléklet a 2017. évi…. törvényhez
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és erkölcstanoktatás után járó támogatása
 
VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E támogatásból elsősorban az Nkt. 46. § (5) bekezdése és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti normatív kedvezményben részesülők számára ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzését kell biztosítani. A fennmaradó összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári állomány gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a központi költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni."
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17100.pdf

10.) 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a TANKÖNYVVÉ, PEDAGÓGUS-KÉZIKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, A TANKÖNYVTÁMOGATÁS, VALAMINT AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL

12. Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési igények felmérésének folyamata
25. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján.

28.§ (2) 2017-ben törölték

14. Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás, a pedagóguskézikönyv-rendelés és -ellátás rendje

30.§ (4) Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

32.§ (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

(5a) Ha a tanuló vagy a pedagógus az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.332975


10.a) 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSéről

7. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és erkölcstanoktatás után járó támogatása

VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E támogatásból elsősorban az Nkt. 46. § (5) bekezdése és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti normatív kedvezményben részesülők számára ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzését kell biztosítani. A fennmaradó összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári állomány gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a központi költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196082.323548


11.) 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet a NEMZETISÉGI NEVELÉSI, OKTATÁSI FELADATOKHOZ NYÚJTOTT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK, DÖNTÉSI RENDSZERÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

3. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése
8. § A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idő alatt – a 6. § (3) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével – további tankönyvtámogatás nem igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161941.245336


12.) 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSRŐL, A PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRÓL, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK JUTTATÁSAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL

17.§ (7)Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek.

Teljes szöveg:https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.kor


13.) 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK FELADATKÖRÉT ÉRINTŐ ÁGAZATI HONVÉDELMI FELADATOKRÓL

7. A kulturális ágazat honvédelmi feladatai
26. §(1) A megyei hatókörű városi múzeum

a) javaslatot tesz a megye területén lévő muzeális intézmények véleményének figyelembevételével a fővárosi és megyei védelmi bizottság számára a gyűjtőhelyek kijelölésére,
b) összesíti a KMR bevezetéséhez kapcsolódó anyag-, eszköz- és létszámszükségletet, az ismertetőjelvény-igényt, és megküldi a fővárosi és megyei védelmi bizottságnak,
c) együttműködik a fővárosi és megyei védelmi bizottsággal, a megye területén lévő muzeális intézmények bevonásával szakmai szempontból részt vesz a KMR időszakára igényelt szolgáltatások tervezése és igénybevétele koordinálásában, és
d) közgyűjteményként ellátja az őrzött kulturális javainak megóvására vonatkozó feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat

c) a megyei könyvtár illetékességi területén lévő könyvtárak vonatkozásában a megyei könyvtár, a d) és e) pontban meghatározott könyvtárak kivételével,
e) a fővárosi székhelyű felsőoktatási könyvtárak, a fővárosi székhelyű iskolai könyvtárak, valamint az Országos Idegennyelvű Könyvtár vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár,

látja el.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199614.333011


14.) 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a MUZEÁLIS KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉVEL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL

1.§ (1)E rendelet hatálya a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános és nem nyilvános könyvtárak (a továbbiakban: könyvtár) muzeális könyvtári dokumentumaira (a továbbiakban: muzeális dokumentum) terjed ki.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93523.130572


15.) 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

9. § A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei könyvtár által nyújtott KSZR-szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtári feladatokhoz igénybe vett szolgáltatásokat és finanszírozásukat a megyei könyvtárral kötött külön megállapodásban kell szabályozni.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160860.242369


16.0.) Tantervek

16.1) 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖZÖS KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ EGYES TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEIRŐL

3. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez
A) A KÖZISMERETI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

6.    Könyvtárostanár
[a rendelet ezen pontja tartalmazza a teljes képzési követelményt]

7. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

1. KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS
28. sor:
A oszlop: Műveltségterület: ember és társadalom
B oszlop: A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti tanárszakok: könyvtárostanár
C oszlop: A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti alapfokozatú szakképzettségek, specializációk, valamint hitéleti szakképzettségek: informatikus könyvtáros  - informatikus könyvtáros
D oszlop: A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerinti alapképzési szakok, szakirányok: -

Teljes hatályos szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734.333490


16.2.) 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁGAZATÁBA TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL

A 110. sorszámú Segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.

Teljes szöveg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197376.326850