Könyvtárhasználati szabályzat

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Feladata, hogy állományával és szolgáltatásaival segítse a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók gyakorlati, elméleti munkáját, szakmai továbbképzését, önképzését; a pedagógiai kutatómunkát, valamint a pedagógusjelöltek felkészülését.
Könyvtárunk tagja az Országos Dokumentumellátási Rendszernek. Az ODR-ben történő szolgáltatás feltételeit a 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet szabályozza.
A teljes állomány az olvasók rendelkezésére áll kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés illetve helyben olvasás útján. Dokumentumaink többségéről fénymásolatot is szolgáltatunk.

Elérhetőségek:
 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Olvasószolgálat: 323-5572
Tájékoztatás: 323-5553
olvasoszolgalat@opkm.hu


Főigazgató: Péterfi Rita

Tel./Fax: 323-5508
peterfi.rita@opkm.hu
titkarsag@opkm.hu
             

Honlap: www.opkm.hu


A könyvtár szokásos nyitvatartási rendje (az eltérő nyitvatartási rendet a könyvtár a honlapján közli):
 

keddtől péntekig: 10.00-19.00 óráig
szombaton: 9.00-16.00 óráig

Vasárnap és hétfőn zárva.


A könyvtár olvasótermét és szolgáltatásait mindazok igénybe vehetik, akik e könyvtárhasználati szabályzatot magukra nézve kötelezőnek elfogadják. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: a könyvtárlátogatás, az olvasótermi állomány és a törzsgyűjtemény helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. A különgyűjtemények használata beiratkozással, vagy napijegy váltásával lehetséges. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető. A könyvtár látogatása megakadályozható, ha az olvasó a használati szabályzatot nem tartja be, illetve magatartásával, megjelenésével a többi olvasót a könyvtár rendeltetésszerű használatában zavarja.

Kölcsönzés

Csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet. Beiratkozhat, és kölcsönzőjegyet válthat minden 18. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár. A beiratkozás 12 hónapra szól. A külföldi állampolgárok jótállóval iratkozhatnak be. A szomszédos államokban élő magyarok személyazonosságukat magyar igazolvánnyal is igazolhatják. Mint külföldi állampolgárok, jótállóval iratkozhatnak be, de a beiratkozási díj megfizetése alól mentesülnek. Fokozott figyelmet kell fordítani tájékoztatásukra a könyvtár elektronikus információ- és dokumentumszolgáltatása, illetve másolatszolgáltatása területén. Jótálló lehet bármely 18. életévét betöltött magyar állampolgár. A beiratkozáshoz a jótálló nyilatkozata és személyazonosságának igazolása is szükséges. A magyarországi egyetemeken tanuló, aspirantúrát végző vagy kutató külföldi állampolgár jótállója lehet az oktatási intézmény is, ahol tanulmányait illetve kutatásait folytatja. 

A könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja föl. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A beiratkozás további feltétele a mindenkor érvényes, fenntartó által jóváhagyott beiratkozási díj megfizetése. A kedvezményeket az 1997.évi CXL.tv. illetve egyes használói csoportokra vonatkozó, más jogszabályban megállapítottak szerint kell alkalmazni. 50%-os kedvezményben részesülnek a pedagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, az EMMI dolgozói, valamint a nyugdíjasok. Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a könyvtárosok és más közgyűjteményi dolgozók, a 70 éven felüliek, a mozgáskorlátozottak, látási és hallási fogyatékosok. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell. Az olvasónak a beiratkozáskor, a kölcsönzőjegy kiállításakor személyesen kell megjelennie. A lakás- vagy munkahelyváltozást kérjük minél hamarabb bejelenteni. Az érvényes kölcsönzőjegy esetleges elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Ellenkező esetben a visszaélésekből eredő károkért a kölcsönzőjegy tulajdonosa felel. Elveszett kölcsönzőjegyre a bejelentés után nem kölcsönzünk. A kölcsönzőjegy visszavonható, ha az olvasó súlyosan megszegi a könyvtár használati szabályait.


A kölcsönző olvasó a kért művet kérőlapon, vagy a könyvtár számítógépes katalógusából közvetlenül kérheti. Ha a kölcsönözni kívánt dokumentumot más már kikölcsönözte, kérésére előjegyzést veszünk fel. A könyv beérkezéséről az előjegyzőnek térítésmentesen e-mailt küldünk. Az értesítéstől számított 3 munkanapra a kért művet az előjegyző számára félretesszük. Előjegyzést beiratkozott olvasóink interneten keresztül is kérhetnek.
A kölcsönzésről 2 példányban nyomtatott bizonylat készül, ami tartalmazza az olvasó nevét, a kölcsönzött könyvek leltári számait, a kölcsönzés dátumát és a lejárati dátumot. A kölcsönző olvasó aláírásával igazolja a kölcsönvételt, a könyvtáros pedig szignálja a bizonylatot. Az első példány az olvasó tasakjában a könyvtár nyilvántartásába kerül, a második példány az olvasónál marad. A kölcsönzés időtartama egy hónap. E határidő személyesen, telefonon vagy interneten összesen két alkalommal hosszabbítható meg, ha nincs a műre előjegyzés. A kölcsönzési idő hosszabbítását a lejárat előtt kell kérni. Egyszerre hat könyv kölcsönözhető.
Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, a muzeális értékű könyvek, iskolai értesítők, tankönyvek, kézikönyvek, albumok, disszertációk, kéziratok, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, a gyermek- és ifjúsági különgyűjteménybe tartozó dokumentumok, valamint a pedagógiai szakirodalom alappéldányai. A 22/2005. NKÖM rendelet értelmében nem kölcsönözhetők a muzeális dokumentumok, illetve azok a dokumentumok, melyek a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint végleges megőrzési (archiválási kötelezettséggel találhatók a könyvtár gyűjteményében. A muzeális dokumentumot a könyvtár eredetiben csak helyben használatra bocsátja a könyvtárhasználók rendelkezésére. Amennyiben a muzeális dokumentum állagát a helyben használat is veszélyezteti, a könyvtár a használatot kutatási engedélyhez kötheti. Az olvasószolgálatos könyvtáros eseti döntése alapján megtagadható a kölcsönzés töredezett, rossz állapotú művek esetében.
A külső raktárból kért művek 2-3 nappal a kérés leadása után állnak az olvasók rendelkezésére.
A könyvek visszavételét is nyomtatott bizonylat kiadásával igazolja a könyvtár. A kölcsönvevő a kölcsönvett könyvekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A kölcsönvevő a könyv gondos kezelésére kötelezettséget vállal. A könyvet minden rongálódástól óvni kell, beleírni, jelölni nem szabad. A megrongálódott könyv javítási, illetve restaurálási költségei a kölcsönvevőt terhelik. A kölcsönzött könyveket a határidő lejártakor felszólítás nélkül vissza kell juttatni. A könyvtár a könyvek késedelmes visszaszolgáltatása esetén késedelmi díjat számít fel (ennek összege 2012.01.01-től 1000 Ft). A lejárati határidőt követő  15 nap után a késedelmi díj a duplájára növekszik (2000Ft). Ha a kölcsönvevő ezután sem juttatja vissza a kölcsönvett dokumentumokat, a könyvtár peres eljárást kezdeményez.
Peres eljárás indítása előtt tértivevényes ajánlott levélben ismét figyelmezteti a könyvtár az olvasót fennálló tartozásáról. A küldemény költségét az olvasó tartozik megfizetni.
A kölcsönzött könyv elvesztését a könyvtárnak be kell jelenteni, és a kárt pótolni kell. Ha az elveszett könyv beszerezhető, ugyanazon kiadás kifogástalan példányát kérjük. Ha a könyv nem szerezhető be, a műről másolatot kell készíttetni 1:1 méretarányban, és bekötve a könyvtárnak beszolgáltatni, vagy a másolás és kötés költségeit a könyvtárnak megtéríteni. Amennyiben másolásra sincs lehetőség, a könyvtár saját hatáskörében a mű tényleges értékét figyelembe véve állapítja meg a kártérítés összegét. Mindenképpen törekedni kell az elveszett mű pótlásával egyenértékű megoldásra.
Ha a kölcsönvevő a megállapított határidőre az elveszett könyvet vagy annak másolatát nem szerzi be, illetve tartozását nem rendezi, a könyvtár polgári jogi és szükség esetén büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményez.

Helyben olvasás

A könyvtár teljes állománya helyben használható az olvasóteremben. A tankönyvek, iskolai értesítők és gyermekkönyvek helyben használata állományvédelmi okokból beiratkozáshoz, vagy napijegy váltásához kötött. Az olvasóteremben szabadpolcon találhatók az alapvető fontosságú kézikönyvek, lexikonok, szótárak, magyar és idegen nyelvű pedagógiai szakfolyóiratok. Az olvasóterem használatához nem szükséges beiratkozni, napi látogatási jegy kitöltése és személyazonosságot igazoló irat bemutatása mellett bárki igénybe veheti szolgáltatásait. A szabadpolcos állományt az olvasó kérőlap nélkül, önállóan használhatja. Az olvasóteremben nem található könyvek és folyóiratok kérőlapok kitöltésével kérhetők a raktárból. Az olvasótermi állomány nem kölcsönözhető.
Muzeális értékű, illetve egyéb szempontból védettnek minősülő könyvek helyben olvasásához külön erre a célra rendszeresített kérőlapot kell kitölteni, ez a kérőlap az olvasó személyi adatait is tartalmazza. Az ilyen dokumentumok csak az olvasóteremben muzeális dokumentumok helyben olvasására fenntartott helyszámokon adhatók ki, fénymásolásukra nincs lehetőség. Fokozottan védett muzeális könyvek használata kutatási engedélyhez kötött. Rossz állapotú könyvek helybenolvasása a könyvtáros egyedi döntése alapján korlátozható.
Végleges megőrzési (archiválási) kötelezettséggel gyűjtött dokumentum csak helyben használható.
A zökkenőmentes raktári kiszolgálás érdekében az olvasóteremben a kapott helyszám szerint kell helyet foglalni. Lehetőség van arra, hogy az olvasóterembe felkért dokumentumokat az olvasó részére további használatra félretegye az olvasótermi felügyelő. A félretett dokumentumokat névvel és dátummal kell ellátni.
A ruhatár használata kötelező, az olvasóterembe A4-es méretet meghaladó táskát nem szabad bevinni. Az olvasó saját könyveit minden esetben a belépéskor mutassa be az olvasótermi felügyelőnek. A dokumentumokat használat után az olvasótermi felügyelő asztalára helyezze. Az olvasóteremben étkezni, mobiltelefont használni nem szabad.
Az olvasó az olvasóteremben használt dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartozik, azok gondos kezelésére kötelezettséget vállal.

Az olvasó az olvasóteremben saját laptopot és digitális fényképezőgépet használhatnak, szkennert nem. 

Kutatók kedvezményei

Tudományos kutatást folytató olvasóink (minősített kutatók, kutatóintézeti alkalmazottak) kutatói olvasójegyet igényelhetnek. A beiratkozás 12 hónapra szól. Kutatói olvasójegy a könyvtárvezető engedélyével adható.
Az érvényes könyvtárhasználati szabályzattól eltérően kutatói olvasójeggyel kölcsönözhető legfeljebb 10 db könxv, három hónapos időtartamra. A kölcsönzési idő legfeljebb kétszer hosszabbítható 1-1 hónappal, ha a könyvre nincs előjegyzés A kölcsönzési idő lejárta után az olvasó levélben felszólítást kap. Az első felszólítás után a könyvtár nem szab ki késedelmi díjat.
A kutatói olvasójegy sem jogosít a nem kölcsönözhető, archivált állomány kölcsönzésére (pl.: 22/2005.NKÖM rendelet szabályozásába tartozó dokumentumok, folyóiratok, olvasótermi és kézikönyvtári dokumentumok, különgyűjteményekhez tartozó dokumentumok, doktori disszertációk, albumok), a könyvtár nyitvatartási idején kívüli használatára, valamint az érvényes fénymásolási szabályzattól való eltérésre, mivel ezek az állomány védelmét szolgálják.
Minden egyéb kérdésben a Könyvtárhasználai szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni. A fenti szabályok megszegése esetén a kutatói olvasójegyet a könyvtár visszavonja, és követelését a Könyvtárhasználati szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben. A könyvtár teljes kölcsönözhető állományát kölcsönzi bárkinek az országban, ha a kérést könyvtár közvetíti szabályos kérőlapon, levélben vagy e-mailen. Az igény beérkezése után a kért dokumentumot haladéktalanul elküldi a kérő könyvtárnak, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadályáról. A dokumentumszolgáltatásért díjat nem lehet felszámítani. A dokumentumokat postai úton juttatjuk el a kérő könyvtárnak. A másolatok költségeit átutalási számlán kell kiegyenlíteni. A könyvtár néhány oldalas dokumentumot elektronikus úton, képként is közvetít, amennyiben erre igény merül fel, illetve a kérő könyvtár az elektronikus dokumentumot fogadni képes. A könyvtárhasználati szabályzat, valamint a muzeális könyvtári dokumentumok kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 22/2005.NKÖM rendelet a könyvtárközi kölcsönzésre is vonatkozik. A kölcsönadó könyvtár további feltételekhez kötheti a használatot.

Szolgáltatás az Országos Dokumentumellátási Rendszerben

A könyvtár az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja saját használói számára más könyvtárak dokumentumaihoz való hozzáférést. Olvasói kérésre a keresett műveket más könyvtáraktól, akár külföldről is megkéri. A beérkezett dokumentumot haladéktalanul az olvasó rendelkezésére bocsátja, és felhívja figyelmét a szolgáltató könyvtár által az adott dokumentumhasználatára meghatározott, egyedi előírások betartására. A mű visszaküldésének költsége, valamint a külföldi könyvtárközi kölcsönzés teljes költsége az olvasót terheli.

Tájékoztató szolgálat

A könyvtár teljes nyitvatartási idejében a kölcsönzés mellett tájékoztató szolgálat áll az olvasók rendelkezésére. A tájékoztató könyvtárosok segítséget nyújtanak a katalógusok, bibliográfiák, számítógépes adatbázisok használatában. A szakirodalmi tájékoztatás mellett technikai tájékoztatást is adnak más könyvtárak és közgyűjtemények szolgáltatásairól. Megrendelésre, térítés ellenében irodalomkutatást is vállal a könyvtár. A pontos téma, a felhasználandó források köre és a szolgáltatás formájának részletes egyeztetésére minden esetben szükség van. Szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz a könyvtár irodalomkutatás készítését nem vállalja, de a tájékoztató szolgálat minden segítséget megad a szakirodalmi források használatához. A honlapon a Szaktájékoztatás menüpontban távolról is elérhető a szolgáltatás.

Adatbázisok szolgáltatása

A könyvtárban ingyenesen, helyben használhatók az interneten elérhető szakirodalmi adatbázisok. A találatok e-mailben elküldhetők, illetve külső adathordozóra menthetők. Az adatok letöltése során a könyvtár informatikai eszközeire vonatkozó szabályzat előírásait be kell tartani. Lemezre mentett dokumentumokról térítés ellenében nyomtatás rendelhető a könyvtártól.

Elektronikus információforrások, internet használata

Könyvtárunk az adatbázis-használati jártasság megszerzése céljából olvasói számára hozzáférést biztosít az interneten elérhető pedagógiai információforrásokhoz. A szolgáltatás a könyvtár által meghatározott munkaállomásokon vehető igénybe. Nagy forgalom esetén elsőbbséget kapnak a könyvtár online katalógusát használó olvasók. Az adatbázisok használata során a könyvtár informatikai eszközeire vonatkozó szabályzat érvényes.

Számítógép-használat

A könyvtár használói kötelesek a könyvtár által rendelkezésre bocsátott valamennyi eszközt rendeltetésszerűen használni, erre más felhasználókat is figyelmeztetni. A szolgáltatónak okozott kárért a felhasználó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik. A számítógépes infrastruktúra felhasználója köteles munkáját a könyvtárhasználati szabályzatok szerint végezni, a számítógép használata során észlelt hibát bejelenteni. Tilos más olvasók és számítógép-használók tevékenységének zavarása, illetéktelen jogosultságok és adatok megszerzése, a szoftver és hardver elemek megrongálása, működőképességük veszélyeztetése. Tilos a számítógép és a telepített szoftverek beállításainak megváltoztatása, a hálózat megbontása, a konfiguráció megbontása, más eszközök engedély nélküli csatlakoztatása, a meghibásodott vagy vírusfertőzött gépen tovább dolgozni, a hiba elhárítását önállóan megkísérelni. A felhasználó köteles együttműködni a rendszert üzemeltető dolgozókkal és az olvasószolgálatos könyvtárossal az eredményesebb munkavégzés érdekében. Amennyiben a felhasználó a szabályzatban foglaltakat vétkesen - szándékosan, vagy gondatlanul - megszegi, a könyvtár elektronikus információszolgáltatatásának használatából kizárható. A könyvtár a szabályszegőkkel szemben polgári jogi és szükség esetén büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet. A szabályszegésből eredő anyagi kár megtérítése a felhasználót terheli. A könyvtár a forgalomtól függően jogosult korlátozni a számítógép-használat maximális idejét.

Másolatszolgáltatás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról az olvasóteremben másolat készíthető. Az olvasó a könyvtár házipénztárában készpénzzel fizet. Hozott anyagokból nem áll módunkban másolatot készíteni.
Saját fényképezőgéppel, tanulási célra díjmentesen készíthető másolat az olvasóteremben.


Állományvédelmi okokból nem fénymásolhatók a következő dokumentumok:

  • különgyűjtemények muzeális értékű példányai (muzeális könyvek: M, 379.000, 380.000 jelzetű; muzeális tankönyvek: 500.000-509.000 jelzetű; iskolai értesítők: E jelzetű, J jelzetű ifjúsági művek),
  • művészeti albumok (800.000 jelzetű),
  • O jelzetű hagyatéki anyag,
  • 1958 előtti egyéni különgyűjtemények,
  • kéziratok,
  • rossz, töredezett állapotú könyvek és folyóiratok,
  • 1960 előtt megjelent folyóiratok,
  • 1960 előtt megjelent könyvek első példányai.

Ezen túl a fénymásolást és fényképezést a dokumentum rossz fizikai állapota miatt az olvasószolgálatos könyvtáros egyedi elbírálás alapján is korlátozhatja.

Szerzői jog

A felhasználó köteles betartani a szerzői jogra vonatkozó szabályokat. A szerzői jogok megsértését eredményező tevékenység esetén a felhasználó közvetlenül a szerzői jog jogosultjával kerül jogviszonyba. Szerzői jogok megsértéséért a felhasználók közvetlenül és korlátlanul felelősek.